COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

UPDATES

ASTREA NEEMT DEEL AAN AIJA HOME HOSPITALITY

7.9.2018

Wij blikken terug op een zeer geslaagde editie van AIJA’S HOME HOSPITALITY EVENING. Een concept dat door zeven advocaten van Astrea een warm hart werd toegedragen. Zij verwelkomden in hun huizen meer dan 30 AIJA members van over de hele wereld met heerlijke, soms verrassende en vaak lokale, gerechten en dranken tijdens de donderdagavond van het AIJA jaarcongres in Brussel. Dit is voor alle deelnemers een unieke mogelijkheid geweest om van de lokale gastvrijheid te proeven. Wij vonden het zeer geslaagd!

https://brussels.aija.org/home hospitality

  

 

 

 

 

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTED THE BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO CORPORATE GOVERNANCE 2018

9.8.2018

Steven De Schrijver of Astrea has contributed the Belgian Chapter 6 of the International Comparative Legal Guide to Corporate Governance 2018 (11th edition).

This guide, which is divided into Country Question and Answer Chapters, covers common issues in corporate governance laws and regulations – including transparency and reporting and corporate social responsibility – in 38 jurisdictions. It provides corporate counsel and international practitioners with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of corporate governance.

All chapters are written by leading corporate governance lawyers and industry specialists.

Read the complete chapter written by Steven De Schrijver: ICLG - Corporate Governance 2018 - 11th edition

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES TO THE IR GLOBAL VIRTUAL ROUND TABLE SERIES PUBLICATION “SLAYING UNCERTAINTY - ASSESSING THE CONTRIBUTION OF INSURANCE TO THE M&A PROCESS"

9.8.2018

Astrea Corporate / M&A partner Steven De Schrijver has contributed as the Belgian expert to the IR Global Virtual Round Table Series publication “Slaying Uncertainty – Assessing the contribution of insurance to the M&A process”.

IR Global’s Virtual Series publications aim to provide an insight into challenges and opportunities identified by specialist practitioners and brings together members from various jurisdictions to discuss a specific practice area-related topic.

In the present publication, a panel of 6 experts from a variety of jurisdictions (Belgium, Germany, Italy, UK, USA and the Netherlands) discuss the current trends with regard to insurance in M&A transactions.

Read here the full Virtual Series publication: Slaying Uncertainty - Assessing the contribution of insurance to the M&A process

lees meer >

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE NADERE REGELS VOOR DE AANDUIDING VAN WATERGEVOELIGE OPENRUIMTEGEBIEDEN

30.7.2018

Met het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving werd een nieuwe procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden vastgesteld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Via deze decreetsaanpassing werd de mogelijkheid voorzien dat de Vlaamse Regering bij besluit gebieden kan aanduiden als watergevoelig openruimtegebied.

Dit beleid bouwt verder op de eerdere beslissingen van de Vlaamse regering met betrekking tot signaalgebieden. Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de bij decreet vastgelegde stedenbouwkundige voorschriften van toepassing worden en de voordien geldende bestemming wordt opgeheven.

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse regering houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden gepubliceerd dat werd aangenomen door de Vlaamse Regering op 15 juni 2018. Het besluit bevat regels voor de voorlopige aanduiding, de consultatie en het openbaar onderzoek die voorafgaan aan een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en geeft daarmee invulling aan de procedure zoals ze werd vastgelegd in de VCRO.

lees meer >

VLAAMS DECREET TOT WIJZIGING DABM EN VCRO LEIDT TOT TERMINOLOGISCHE UNIFORMISERING EN OPTIMALISERING VAN DE REGELING MET BETREKKING TOT DE BESTUURLIJKE MAATREGELEN

3.7.2018

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 8 juni 2018.

Het decreet omvat een aantal bepalingen in verband met de verjaring van de mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen en de beroepsmogelijkheden dienaangaande. Bovendien wordt de regeling met betrekking tot de bestuurlijke dwangsom geïntegreerd in de regeling met betrekking tot de bestuurlijke maatregelen. Deze wijzigingen beogen voornamelijk de huidige regeling te verbeteren, zodat deze meer rechtszekerheid biedt voor de rechtsonderhorige.

Daarnaast worden ook een aantal bepalingen verder aangepast om in overeenstemming te brengen met de praktijkervaring van alle betrokken handhavingsactoren. Zo wordt de omschrijving van het toepassingsgebied in verband met het toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen licht gewijzigd, wordt de terminologie geüniformeerd en wordt het niet meewerken aan de identificatie strafbaar gesteld, enz.

Tot slot wordt het DABM meer afgestemd op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

lees meer >

WIJZIGING VLAAMSE WOONCODE MOET ZORGEN VOOR SIMPLIFICATIE PROCEDURES OMTRENT HET SOCIAAL BEHEERSRECHT

11.6.2018

Op 7 juni 2018 werd in het Belgisch Staatsblad het decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid gepubliceerd dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 4 mei 2018.

Het sociaal beheersrecht is een bijzonder instrument van het Vlaamse woonbeleid. Dit instrument geeft het recht aan de initiatiefnemer om ongeschikte en onbewoonbare woningen, die de woningbezitter niet tijdig herstelt, in beheer te nemen en zelf de nodige renovatiewerken te laten uitvoeren en de woning vervolgens voor minstens negen jaar te verhuren als sociale huurwoning. Daarnaast kunnen ook leegstaande woningen die in orde zijn in beheer worden genomen om als sociale huurwoning te worden verhuurd.

De opzet van dit instrument is enerzijds om de woningkwaliteit te verbeteren en anderzijds om het aanbod aan betaalbare woningen te verhogen. Al via het decreet van 15 juli 1997 werd dit sociaal beheersrecht gecreëerd maar er werd tot op heden van dit instrument amper gebruik gemaakt.

Het toepassingsgebied van het decreet wordt vooreerst verruimd tot leegstaande woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen en verwaarloosde woningen. Het loutere feit van inventarisatie van de woning is voldoende (ongeacht de toestand van de woning). De mogelijkheid om een woning in sociaal beheer te nemen vloeit voort uit de vaststelling dat een woning gedurende minstens twee jaar is opgenomen in het leegstandsregister, het register van verwaarlozing of de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Vervolgens wordt enkel de gemeente nog als initiatiefnemer bevoegd om het sociaal beheer in werking te stellen. Ze zijn als het ware de centrale speler in het lokale woonbeleid en nemen in het kader daarvan de nodige maatregelen om de woningkwaliteit te bewaken en te verbeteren. Zo zal ook het recht van voorkoop in de Vlaamse Wooncode worden aangepast zodat dit exclusief toekomt aan de gemeente. De OCMW’s worden op termijn geïntegreerd in de gemeente en het Vlaams Woningfonds, de sociale huisvestigingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren spelen slechts een rol bij de effectieve uitwerking van het sociaal beheersrecht.

De gemeente deelt aan de woningbezitter zijn voornemen mee om de woning in sociaal beheer te nemen. De gemeente vraagt bijkomend aan de woningbezitter om zijn bemerkingen over te maken binnen een termijn van één maand. Daarnaast wordt een uitdrukkelijke hoorplicht voorzien zodat de rechten van de woningbezitter voldoende gewaarborgd worden. Na het verstrijken van de termijn van één maand of de mondelinge hoorzitting, neemt de gemeente een gemotiveerde beslissing: ofwel beslist de gemeente om de woning in sociaal beheer te nemen, ofwel beslist ze om dit niet te doen. De gemeente dient deze gemotiveerde beslissing binnen een termijn van zes maanden bekend te maken. Tegen de beslissing tot vestiging van het sociaal beheersrecht en tegen de uitoefening ervan kan de woningbezitter beroep instellen bij de Vlaamse Regering. Het beroep heeft echter geen schorsende werking.

Als houder van het sociaal beheersrecht wordt de gemeente gemachtigd om renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Zo zal de gemeente verplicht zijn om werken uit te voeren die de woning minstens laten voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen. Renovatie op hoger niveau is bijgevolg mogelijk maar men moet hier wel redelijk in blijven. Hogere kosten hebben namelijk tot gevolg dat het sociaal beheersrecht langer zal blijven duren en zo de rechtspositie van de woningbezitter langer aantast. De Vlaamse regering stelt de werkzaamheden vast waarvan de kosten in aanmerking komen voor de verlenging van de duurtijd van het sociaal beheersrecht. Zolang er geen werkzaamheden worden uitgevoerd, kan de gemeente een beslissing nemen om het sociaal beheersrecht te beëindigen.

De duurtijd van het sociaal beheersrecht loopt gedurende de termijn die nodig is om de gemaakte kosten te recupereren met een minimale duur van negen jaar. De termijn van negen jaar wordt verantwoord doordat aan de sociale huurder van de woning toch een minimale woonzekerheid van negen jaar moet kunnen worden gegeven. De woningbezitter wordt een jaarlijkse vergoeding toegekend die overeenkomt met de onroerende voorheffing van het desbetreffende goed. Deze vergoeding is onmiddellijk verschuldigd na kennisgeving van het sociaal beheersrecht en wordt meegerekend bij het bepalen van de duurtijd ervan.

Tot slot biedt de wijziging aan de Vlaamse Wooncode meer duidelijkheid voor wat betreft de rechten en plichten van de woningbezitter. Zo dient de woningbezitter de huurovereenkomsten na te leven die de gemeente heeft afgesloten. Daar tegenover staat de mogelijkheid voor de woningbezitter om het sociaal beheersrecht voor het verstrijken van de termijn te beëindigen als hij alle kosten die door de gemeente terugvorderbaar zijn, betaald heeft en aan de zittende huurder een huurovereenkomst van negen jaar heeft aangeboden met een huurprijs die hoogstens 120% van de laatst betaalde huurprijs bedraagt.

De uitvoering van de wijzigingen aan het decreet zullen pas in werking treden op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

lees meer >

WAALS DECREET TOT OMZETTING VAN EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MILIEUEFFECTBEOORDELING LEIDT TOT EEN VEREENVOUDIGING VAN DE PROCEDURES

6.6.2018

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het decreet tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/52/EG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten gepubliceerd dat werd aangenomen door het Waals Parlement op 24 mei 2018. Het decreet omvat door middel van de omzetting, een wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wat betreft de dematerialisatie en de administratieve vereenvoudiging.

Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn waarbij men de beginselen van de milieueffectbeoordeling van projecten alsook de kwaliteit van de milieueffectbeoordelingsprocedures tracht te verbeteren. Daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de vermindering van de administratieve complexiteit en de verhoging van economische efficiëntie.

lees meer >

GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN DE BOUWCODE STAD ANTWERPEN

31.5.2018

De Stad Antwerpen organiseert een openbaar onderzoek over de gedeeltelijke herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’. Het betreft de herziening van artikel 23 omtrent de bescherming van eengezinswoningen.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van de stad Antwerpen: www.antwerpen.be en ligt tevens ter inzage in de stadsloketten van alle districten.

Opmerkingen en bezwaren over de wijzigingen van de verordening dienen schriftelijk te worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, stadsontwikkeling/afdeling ruimte, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen of via mail naar ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be.

lees meer >

OPENBAAR ONDERZOEK INZAKE ONROEREND ERFGOED PROVINCIE ANTWERPEN

31.5.2018

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Antwerpen. Dergelijk openbaar onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure tot vaststelling of bescherming van een onroerend goed.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be .

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kunnen bezorgd worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed, Team Onderzoek en Bescherming, Havenlaan 88, 1000 Brussel via aangetekend schrijven of schrijven tegen ontvangstbewijs.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES ARTICLE ON “IP DUE DILIGENCE IN M&A TRANSACTIONS” TO THE EXPERT GUIDE: MERGERS & ACQUISITIONS 2018

7.5.2018

Corporate and IT partner Steven De Schrijver has contributed the Belgian Chapter entitled “IP due diligence in M&A transactions” to the April 2018 Edition of the Expert Guide: Mergers & Acquisitions which was published by Corporate LiveWire.

Corporate LiveWire’s Expert Guides take an in depth look at the latest global developments within a specific area of the corporate finance world.  Experts from across the globe in a particular area provide a useful insight evaluating the latest news and developments over the past 12 months while also taking a look at the expectations for the upcoming year.

The Expert Guide: Mergers & Acquisitions 2018 highlights several key components that can make the difference between a deal’s success and failure. It explores negotiated indemnification terms in technology acquisitions, the importance of IP and legal due diligence, and identifies opportunities in India and Japan following recent regulatory changes. Featured countries are: Belgium, India, Japan, Jordan & USA.

The article contributed by Astrea is intended to highlight the importance of conducting an IP due diligence in the framework of an M&A transaction.

Read here the full Belgian Chapter to the Expert Guide: Mergers & Acquisitions 2018.

lees meer >
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>