Astrea / Posts by Jonas Jespers

Posts by Jonas Jespers

Wat mag u volgens de GDPR (niet) communiceren over een ex-werknemer?

08-05-2023

Recent heeft de gegevensbeschermingsautoriteit (de GBA) zich opnieuw uitgesproken over een communicatie die een werkgever via het intranet had gericht aan zijn personeel met betrekking tot het vertrek van een werkneemster. De werkgever deelde mee dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk was beëindigd door de werkgever. De betrokken werkneemster nam hier aanstoot aan. Zij vond dat deze […]

De forfaitaire verplaatsingsvergoeding wordt voortaan geïndexeerd op kwartaalbasis

02-05-2023

Vaak ontvangen werknemers voor professionele verplaatsingen met hun eigen wagen een kilometervergoeding, die gebaseerd is op de forfaitaire kilometervergoeding van federale ambtenaren voor de verplaatsingen met hun persoonlijk motorvoertuig voor beroepsdoeleinden. Deze kilometervergoeding wordt regelmatig geïndexeerd. Op 16 november 2022 werd een koninklijk besluit (van 10 november 2022) gepubliceerd waarmee de kilometervergoeding retroactief werd herzien […]

Moet een werknemer nog een medisch attest voorleggen?

05-04-2023

Vrijstelling Sinds 28 november 2022 zijn werknemers tot driemaal per jaar vrijgesteld van het voorleggen van een medisch attest voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid (wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid; nieuw artikel 31, §2/1 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978). De ingevoerde vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag […]

De arbeidsdeal: hoe staat het met uw opleidingsplan?

10-03-2023

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten vanaf nu vóór 31 maart van elk kalenderjaar een opleidingsplan opstellen met bijzondere aandacht voor bepaalde risicogroepen (50-plussers, werknemers van buitenlandse afkomst en personen met een handicap). Vóór 15 maart moet u dit plan ook voorleggen aan de ondernemingsraad, de vakbondsafgevaardigden of bij gebreke daaraan, de werknemers zelf. […]

“Boete dreigt voor 474 bedrijven met te veel langdurig zieke werknemers” – Onvoldoende preventie

21-02-2023

Zeer recent hebben een aantal kwaliteitskranten gemeld dat bedrijven met te veel langdurig zieke werknemers een boete riskeren. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou al een waarschuwingsbrief hebben gezonden aan 474 bedrijven. Het gaat voornamelijk om schoonmaakbedrijven, woonzorgcentra en ziekenhuizen. In feite gaat het niet om een boete (strafrechtelijk of administratief), maar wel om een […]

Uitbreiding van gelegenheidsarbeid in begrafenissector – uit de Programmawet van 26 december 2022.

20-01-2023

Vanaf april 2019 werd het statuut van gelegenheidswerk in de begrafenissector ingevoerd. Het doel hiervan was de administratieve lasten voor de korte, onvoorziene tewerkstellingen eigen aan de begrafenissector te verminderen. Ook werd hierdoor een flexibele tewerkstelling mogelijk voor bepaalde specifieke taken. Bijzondere voorwaarden voor dit statuut worden opgelegd door de RSZ-wet en sectorale cao’s. Een […]

Zaterdag blijft dan toch een werkdag

02-01-2023

Op 24 oktober 2022 brachten wij u op de hoogte van het volgende: Als gevolg van de invoering van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (artikel 1.7. van Boek 1) zou vanaf 1 januari 2023 zaterdag niet meer beschouwd worden als een werkdag voor de berekening van termijnen. Dit nieuws was voor het arbeidsrecht erg relevant, bijvoorbeeld […]

Lawful lending of staff? Yes, during the notice period: the transition trajectory

02-01-2023

Een van de maatregelen in het kader van de arbeidsdeal van de huidige regering is de invoering van het transitietraject. Het transitietraject biedt de mogelijkheid aan werkgever om de werknemer ter beschikking te stellen via arbeidsbemiddeling aan een andere werkgever, “de werkgever-gebruiker”, tijdens de opzeggingstermijn, op vraag van de werkgever of werknemer. in geval van […]

The reintegration trajectory 2.0

08-12-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Meer work-life balance – Welke veranderingen brengt cao 162?

24-11-2022

Binnen de Nationale Arbeidsraad werd een nieuwe cao nr. 162 gesloten ter omzetting van de Europese richtlijn 2019/1158 van 20 juni 2019 over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (Work-Life-richtlijn). Wat betekent dit voor de werkgever? Werknemers kunnen voortaan een flexibele werkregeling binnen het bedrijf vragen, dit om te zorgen voor […]

2023: zaterdag geen werkdag meer

24-10-2022

Of uw onderneming nu actief is op een zaterdag of niet, vanaf 2023 wordt zaterdag niet meer beschouwd als een werkdag voor de berekening van termijnen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de termijn van drie dagen binnen dewelke een ontslag om dringende reden dient te worden gegeven alsook voor de termijn van drie dagen […]

Commuting by bicycle. How can you encourage your employees?

09-09-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden verplicht …

17-08-2022

Tegen 1 augustus 2022 diende de Europese Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie van 2019 omgezet te worden in het nationale recht van alle lidstaten. België is hier niet in geslaagd, maar het voorontwerp werd wel reeds goedgekeurd. Een Belgische transparantiewet zal dan ook binnenkort van toepassing worden. Wat […]

The possibility of the simplified application procedure for temporary unemployment due to corona is coming to an end

29-06-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Astrea recently advised Down2Earth Capital on its acquisition of a 50 percent stake in the rapidly growing RentalTec

24-06-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

The corona crisis: end of the aftercare phase

17-06-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Een loonbonus toekennen in 2022? Het kan nog.

23-05-2022

De regeling van het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel of de ‘loonbonus’ maakt het mogelijk om aan de hand van duidelijk meetbare en verifieerbare collectieve doelstellingen alle werknemers – of een specifieke groep van de onderneming – op een (para)fiscaal gunstige manier te belonen. De doelstellingen moeten op voorhand vastgelegd worden in een cao of een toetredingsakte, […]

ASTREA ADVISED PLANTYN WITH THE ACQUISITION OF UITGEVERIJ AVERBODE AND EDITIONS ERASME

12-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

De arbeidsdeal: naar een betere work-life balance. Maar wat betekent dit voor de werkgever?

11-03-2022

Recent heeft de regering knopen doorgehakt omtrent een voorontwerp van wet met tal van arbeidsmaatregelen, beter gekend in de volksmond als de “arbeidsdeal”. Deze arbeidsdeal moet de werkzaamheidsgraad in België doen stijgen van 71% naar 80%. Dit voorontwerp wordt momenteel voorgelegd aan de sociale partners. De modaliteiten van deze maatregelen kunnen dus nog veranderen. Wij […]

Hoofddoekenverbod op het werk: neutraliteit of discriminatie …?

12-07-2021

Een recent Brussels vonnis over het hoofddoekenverbod heeft heel wat weerklank gekregen in de pers en heeft geleid tot aan aantal politieke discussies. Voor heel wat ondernemingen zal nu opnieuw de vraag rijzen of een neutraliteitsbeleid voortaan nog toegelaten is? In het vonnis van 3 mei 2021 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel werd de […]