COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

ONTWERP VAN NIEUW ONTEIGENINGSDECREET INGEDIEND

5.12.2016

Op 23 november 2016 werd het ontwerp van het nieuwe Vlaamse onteigeningsdecreet ingediend in het Vlaams parlement. Dit ontwerp wordt binnenkort bestudeerd in de parlementaire commissies.

Het ontwerp valt op door de heldere, aan strikte termijnen gebonden gerechtelijke procedure die bovendien eengemaakt is voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest. Ook opvallend is dat het definitief onteigeningsbesluit aanvechtbaar zal zijn bij een nog op te richten kamer van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die, met de spoedige inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, er nog een belangrijke bevoegdheid bij krijgt.

Het ontwerp zal op 8 december 2016 besproken worden in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Het is dan afwachten op de finale versie van het decreet.

lees meer >

GRONDWETTELIJK HOF VALIDEERT DE NIEUWE BESTUURLIJKE LUS BIJ DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN EN HET MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE

2.12.2016

De bestuurlijke lus, waaronder wordt verstaan “de mogelijkheid voor de verwerende partij in het bodemgeding om met een herstelbeslissing de onwettigheid in de bestreden beslissing te herstellen of te laten herstellen” werd reeds tot tweemaal toe vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Met een decreet van 3 juli 2015 wijzigde het Vlaams Gewest artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, alsook het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Hierdoor werd een nieuwe vorm van bestuurlijke lus ingevoerd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Milieuhandhavingscollege. In haar nieuwe vorm kan de bestuurlijke lus slechts worden toegepast als aan een aantal toepassingsvoorwaarden is voldaan.

Verschillende verenigingen stelden hiertegen toch (opnieuw) een vernietigingsberoep in bij het Grondwettelijk Hof, dat met een arrest van 1 december 2016 de vernietigingsberoepen heeft verworpen.

De nieuwe vorm van bestuurlijke lus doorstaat dit keer dus wel de toets aan de Grondwet.

lees meer >

PHILIPPE VAN WESEMAEL PUBLICEERT NOOT IN TIJDSCHRIFT VOOR OMGEVINGSRECHT EN OMGEVINGSBELEID

15.11.2016

Philippe Van Wesemael publiceert noot in Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid bij Vred. Gent 22 februari 2016 – “Onteigenen kan slechts als het écht nodig is” (TOO 2016, p. 480)

In de bijdrage analyseert Philippe de rechtspraak m.b.t. de grondwettelijke waarborg dat een onteigening slechts mogelijk is indien deze absoluut noodzakelijk is voor het beoogde doel. De bijdrage maakt daarnaast een link met het voorontwerp van Vlaams onteigeningsdecreet dat uitdrukkelijk voorziet dat de onteigeningsnoodzaak op cumulatieve wijze betrekking moet hebben op drie elementen, m.n. het doel van de onteigening, de onteigening als middel en het voorwerp van de onteigening. De Vlaamse regering keurde op 8 juli 2016 het voorontwerp van onteigeningsdecreet principieel goed.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met pvw@astrealaw.be

lees meer >

SHIPPERS IN BELGIUM: FOREWARNED IS FOREARMED

3.11.2016

Stowed containers which are loaded on board must have been weighed beforehand. An enforceable obligation now exists since the Royal Decree of 25 September 2016, implementing the 2014 amendment of the SOLAS- Convention (Safety of Live at Sea).

The verification of the gross mass is the responsibility of the shipper, who is obliged to state the gross mass in the shipping document and submit this document to the master or his representative and to the terminal representative, before loading the container on board.

This responsibility is to be taken seriously as it may lead to liability in case of shipping or stevedoring accidents.

According to the Vessel Safety Act of 5 June 1972, the Belgian Shipping Authority (“Dienst Scheepvaartcontrole”) is authorized for supervising this obligation on shore and on board. The Shipping authority is responsible for registering any infringement, which may lead to criminal sanctions. Administrative sanctions may be further imposed through Ministerial Decree.

In case you want to receive further information on this topic or if you have further questions, contact our Transport Department by sending an e-mail to: mvl@astrealaw.be or lve@astrealaw.be.

lees meer >

PIETER PARMENTIER PUBLICEERT IN HET TIJDSCHRIFT VOOR BOUWRECHT EN ONROEREND GOED (TBO) OVER HANDELSHUUR

2.11.2016

In het meest recente nummer van het TBO (nr. 5) annoteerde Pieter Parmentier (vakgroep bouwrecht en onroerend goed) een arrest van het Hof van Cassatie van 29 oktober 2015.

De noot onder het arrest handelt meer specifiek over de vaststelling van de gerechtelijke huurprijs bij handelshuurhernieuwing. Zo wordt onderzocht met welke criteria de rechter rekening mag houden tijdens de bepaling van de huurprijs bij handelshuurhernieuwing en wordt nagegaan hoe deze criteria verder kunnen worden verfijnd.

Bij wege van besluit kan worden gesteld dat de rechter over een ruime appreciatiemarge beschikt, maar tezelfdertijd steeds de wilsovereenstemming en de intentie van de contractpartijen behoort te eerbiedigen.

Voor meer informatie kan steeds contact worden opgenomen met par@astrealaw.be.

lees meer >

SUBSIDIËRING VAN LOKALE BESTUREN VOOR DE DIGITALE BEHANDELING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

26.10.2016

Zopas werd het Besluit van de Vlaamse regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Voorheen bestond reeds een subsidieregeling in het Besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid (BS 15 mei 2014). Hierbij konden gemeenten die deelnamen aan het omgevingsloket beroep doen op een eenmalige subsidie van 7.500,00 tot 12.500,00 EUR, afhankelijk van het aantal dossiers dat de gemeente behandelde. Dit betrof echter enkel het luik van de digitale bouwaanvraag.

Aangezien de digitale behandeling één van de stokpaardjes van de nieuwe omgevingsvergunning vormt, zullen veel gemeentes de nodige aanpassingen moeten doorvoeren om het digitale platform volledig operationeel te krijgen vóór de dag dat de omgevingsvergunning in werking treedt, met name op 23 februari 2017.

De oude subsidie wordt daarom enkel nog toegekend aan gemeenten die vóór 1 december 2016 toetreden tot het uitwisselingsplatform voor digitale bouwaanvragen. Na 1 december 2016 wordt het oude subsidiebesluit opgeheven en geldt de nieuwe, lagere basissubsidie van 3.000,00 EUR.

Deze kan verhoogd worden met 4.500,00 EUR indien de gemeente (of provincie) binnen de eerste zes maanden na de start van de omgevingsvergunning aansluit op het uitwisselingsplatform voor de omgevingsvergunning of met 3.000,00 EUR indien dit pas zou gebeuren binnen de daaropvolgende periode van zes maanden. Een latere aansluiting levert geen subsidies meer op.

Indien de gemeente of provincie reeds aangesloten was op het uitwisselingsplatform voor digitale bouwaanvragen en op 23 februari 2017 aansluit om het uitwisselingsplatform voor de omgevingsvergunning, ontvangt deze een subsidie van 4.500,00 EUR.

Op die manier wil de Vlaamse regering de lokale besturen financieel aansporen om sneller werk te maken van de digitalisering die vereist is voor een vlotte afwikkeling van de toekomstige omgevingsvergunning.

lees meer >

NAAR EEN VOLWAARDIGE VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR AANNEMERS?

25.10.2016

Op 20 oktober 2016 keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, waarbij aannemers, architecten en andere actoren in de bouwsector zich verplicht zullen moeten verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. Dit kan zowel d.m.v. een jaarlijkse verzekering als d.m.v. een verzekering per project.

Het wetgevend initiatief kwam er na aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007. Het Hof oordeelde in haar arrest als volgt:

Doordat architecten als enige beroepsgroep in de bouwsector wettelijk verplicht zijn hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, dreigt hun aansprakelijkheid bij veroordeling in solidum meer dan die van de andere beroepsgroepen in het gedrang te komen, zonder dat voor dat verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Die discriminatie is evenwel niet het gevolg van de verzekeringsplicht opgelegd bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere ‘partijen die in de bouwakte voorkomen’ van een vergelijkbare verzekeringsplicht. Dit kan slechts worden verholpen door het optreden van de wetgever.

Deze rechtszaak voor het Grondwettelijk Hof werd aangespannen door de Orde van Architecten. In de praktijk werd met name bij gedeelde fouten van de aannemer en de architect vaak de verzekeraar van de architect aangesproken. De Orde van Architecten was van oordeel dat er geen redelijk onderscheid voorhanden was tussen de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering van de architect, terwijl voor aannemers en andere actoren in de bouw (vb. studiebureau, BIM-manager, landmeter, …) geen soortgelijke verplichting gold.

Door de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid uit te breiden tot andere actoren in de bouw, zal de verplichte verzekering stilaan gelijkgesteld worden voor alle bouwactoren. Er moet evenwel de kanttekening worden gemaakt dat het eerste voorontwerp de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers (voorlopig) beperkt tot de woningbouw en in een maximale dekking voorziet van 500.000 EUR.

De nieuwe regelgeving zou in werking treden op 1 januari 2018.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER, DIETER VEESTRAETEN EN ASTREA OPGENOMEN IN DE IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2017 RANKINGS

20.10.2016

De IFLR1000’s Financial and Corporate rankings voor 2017 zijn zopas bekend geraakt.

Net als vorig jaar heeft Astrea in deze editie een listing gekregen voor zowel de praktijkgebieden “Corporate and M&A” als voor “Banking and Finance”.  Voor Corporate and M&A werd Astrea in deze editie bovendien in een hogere rang opgenomen in vergelijking met het vorige jaar.

Daarnaast behield partner Dieter Veestraeten zijn extra rating als “Leading Lawyer” voor zowel “Banking” als voor “Capital Markets”, en ontving partner Steven De Schrijver eveneens een extra rating als “Leading Lawyer” voor het vakgebied “M&A”.

Astrea is bovendien zeer verheugd om de volgende beoordelingen te lezen van enkele van onze cliënten: “A client from the maritime industry that did M&A work with the firm says: “Astrea is the first choice for this type of case in Belgium. They are very affordable compared to others.”. “Another client adds: “A German counsel suggested Astrea to us and since then we have not worked with anyone else.”

De IFLR1000 is de gids die de meest toonaangevende financiële en corporate advocatenkantoren en advocaten ter wereld oplijst. De rankings van de IFLR1000 zijn het resultaat van maandenlange intensieve en grondige research door een onafhankelijk team in meer dan 120 jurisdicties wereldwijd.

lees meer >

OMGEVINGSVERGUNNING DOORSTAAT (GROTENDEELS) TOETS DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

12.10.2016

Met een arrest van 6 oktober 2016 (arrestnr. 125/2016: http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-125n.pdf) vernietigt het Grondwettelijk Hof artikel 226 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het vernietigde artikel stelde dat er geen passende beoordeling nodig zou zijn bij een loutere hernieuwing of omzetting van de omgevingsvergunning, tenzij de hernieuwing of de omzetting betrekking zou hebben op activiteiten die fysieke ingrepen in het leefmilieu vereisen.

Het Grondwettelijk Hof acht deze bepaling niet in overeenstemming met het Europees recht, en vernietigt het artikel uit het Omgevingsvergunningsdecreet.

Andere aangevochten bepalingen doorstonden wél de toets van het Grondwettelijk Hof. Over het algemeen krijgt de omgevingsvergunning dus een goed rapport van het Grondwettelijk Hof.

Pro memorie: de omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017.

lees meer >