Astrea / News / Een tweede moratorium op faillissementen vanaf ...

24-12-2020

Een tweede moratorium op faillissementen vanaf 24 December 2020

Publications | Louis Verstraeten

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Bij Wet* wordt een tweede moratorium op het uitspreken van faillissementen van kracht vanaf 24 December 2020 tot en met 31 Januari 2021, zij het met beperkingen en voorwaarden.   In het voorjaar werd een eerste moratorium afgekondigd om een faillissementsgolf te vermijden, wat vooral door de flankerende maatregelen met betrekking tot de schuldvorderingen van de overheden gelukt is.   Het moratorium geldt voor alle “ondernemingen” op voorwaarde dat hun activiteit vallen onder de sluitingsmaatregelen waartoe bij Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 is beslist. Ondernemingen die geopend zijn, vallen bijgevolg niet onder het moratorium.   Het moratorium houdt concreet in:
  • Dat alle ondernemingen automatisch een “opschorting” wordt toegekend;
  • Dat geen bewarende of uitvoerende beslagen kunnen worden gelegd en dat alle gedwongen tenuitvoerlegging wordt gestaakt;
  • Dat geen overeenkomsten wegens wanbetaling kunnen worden ontbonden, noch eenzijdig, noch gerechtelijk;
  • Dat niet in faillissement of gerechtelijke ontbinding kan worden gedagvaard, behalve door het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een handelsonderzoek;
  • Dat een ondernemer die in staking van betaling verkeert geen plicht heeft om aangifte van faillissement te doen, maar het recht daartoe wel behoudt (moet niet, mag wel);
  • Dat de termijnen, vastgelegd in een reorganisatieplan, met 36 dagen worden opgeschort;
  Het moratorium behelst geen algehele opschorting van betalingen en de wet bepaalt uitdrukkelijk dat opeisbare schuldvorderingen betaald dienen te worden.  Werkgevers kunnen zich ten aanzien van hun werknemers niet op de Wet beroepen. Ook contractuele sancties zoals onder meer de exceptie van niet-uitvoering, de schuldvergelijking en het retentierecht en financiële zekerheden kunnen nog worden uitgeoefend.   De Wet ontheft kredietverstrekkers van aansprakelijkheid indien hun (nieuw) krediet de continuïteit van de onderneming toch niet heeft kunnen verwezenlijken.   De wet heeft tot slot een beschermingsmechanisme tegen misbruik ingebouwd: al wie meent dat een onderneming ten onrechte gebruik maakt van de opschorting kan via een bijzondere kortgedingprocedure dit aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank voorleggen.   Contacteer Astrea als het moratorium een impact heeft op uw onderneming:  louis.verstraeten@astrealaw.be   *Wet van 20 December 2020, houdende diverse en tijdelijke bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, Belgisch Staatsblad dd. 24 December 2020.