Astrea / News / Het Vlaams Gemeentewegendecreet doorstaat grote...

19-10-2021

Het Vlaams Gemeentewegendecreet doorstaat grotendeels de toets van het Grondwettelijk Hof

Publications | Vastgoedrecht team

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Op 7 oktober sprak het Grondwettelijk Hof zich deels positief uit over het decreet van het Vlaamse Gewest van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. Het Hof verwierp vrijwel alle beroepen tegen het decreet, met uitzondering van het beroep tegen de bepaling die betrekking heeft op de verplaatsing van gemeentewegen.

Het Gemeentewegendecreet voert een uniform juridisch statuut in voor alle wegen waarvan de gemeente de beheerder is. De decreetgever heeft de bedoeling om de versnipperde bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren en te moderniseren. De algemene doelstelling van het Decreet is om de gemeenten de mogelijkheid te geven deze regelgeving verder te verfijnen en op basis daarvan actieplannen op te maken rekening houdende met de algemene doelstellingen van het decreet.

De publicatie van het Gemeentewegendecreet zorgde al meteen voor de nodige ophef en er werden verschillende beroepen ingesteld, o.a. door de vzw Landelijk Vlaanderen, dat argumenteerde dat de decreetgever zich vooral had gericht op de voordelen van de openstelling van de gemeentewegen aan het publiek en hierdoor de eigenaars en hun bijkomende lasten uit het oog verloren was.

Het decreet doorstaat de toets van het Grondwettelijk Hof behoudens het geviseerde artikel 26 § 3 van het decreet dat een onverantwoord verschil in behandeling implementeert tussen de eigenaar van de grond waarop een nieuwe gemeenteweg of nieuw wegdeel zal worden aangelegd en de eigenaar van de grond waarop een bestaande gemeenteweg zal worden (her)aangelegd, gewijzigd of verplaatst.

Het Hof is van mening dat de plicht in hoofde van de gemeente tot verwerving/onteigening van de onroerende goederen vereist is in geval van het aanleggen van een nieuwe gemeenteweg, ook moet gelden voor de verplaatsing van een gemeenteweg op privaat domein, omdat er hierbij steeds de aanleg van een nieuwe gemeenteweg of een nieuw wegdeel tot stand komt, zo stelt het Hof in arrest nr. 130/2021.

Met dit oordeel van het Hof kunnen de Vlaamse gemeenten nu volop aan de slag met hun lokaal wegenbeleid.