Astrea / News / Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt gebruik...

16-11-2021

Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt gebruik van haar nieuwe verruimde bevoegdheid tot indeplaatsstelling

Firm News | Omgevingsrechtteam

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De Raad voor Vergunningsbetwistingen beschikt al sinds enkele jaren over de mogelijkheid om haar eigen uitspraak in de plaats te stellen van de beslissing van de vergunningverlenende overheid wanneer hij de aangevochten vergunningsbeslissing vernietigt op grond van een zuiver gebonden bevoegdheid. Het gaat bv. om een geval waarbij de bestreden beslissing een vergunning verleend heeft voor stedenbouwkundige handelingen die naar het oordeel van de Raad niet kunnen worden vergund wegens een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering. Omwille van de zuiver gebonden bevoegdheid kan de vergunningverlenende overheid in dat geval de vergunning enkel nog weigeren, zodat het overbodig is de zaak terug te verwijzen naar dit bestuur. Sinds 24 juni 2021 werd die bevoegdheid tot indeplaatsstelling uitgebreid naar gevallen waarbij er sprake is van een feitelijk gebonden bevoegdheid. Die praktijk kwam reeds in zeldzame gevallen voordien voor in de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar werd in het decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het DBRC-decreet in de wetgeving opgenomen. De Raad heeft hier in een arrest van 21 oktober 2021 effectief gebruik van gemaakt nadat werd vastgesteld dat de oorspronkelijk appreciatiebevoegdheid van de vergunningverlenende overheid omwille van twee voorgaande vernietigingsarresten volledig uitgehold was. De Raad stelde dat er “materieel gezien geen motieven bestaan die een vergunning kunnen verantwoorden” en besloot dat “(…) op de verwerende partij een feitelijke gebonden bevoegdheid (rust) om het aangevraagde project te weigeren, zodat de Raad zich in de plaats stelt van de nieuw te nemen beslissing en zelf de vergunning weigert”. Hieruit blijkt dat de Raad zich er niet voor terugdeinst om via de verruimde indeplaatsstelling lang aanslepende vergunningsprocedures zelf te beëindigen. Dit zal ongetwijfeld aanleiding geven tot meer interessante rechtspraak. Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met het team omgevingsrecht van Astrea. Dit team is samengesteld uit Ciska Servais, Philippe Van Wesemael, Ilse Cuypers, Yannick Ballon, Nino Vermeire, Benoit Forêt en Victoire Willemot.