Astrea / News / Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden...

17-08-2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden verplicht …

Publications | TEAM ARBEIDSRECHT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Tegen 1 augustus 2022 diende de Europese Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie van 2019 omgezet te worden in het nationale recht van alle lidstaten.

België is hier niet in geslaagd, maar het voorontwerp werd wel reeds goedgekeurd. Een Belgische transparantiewet zal dan ook binnenkort van toepassing worden.

Wat betekent dit voor de werkgever?

1. Informatieverplichting

De werkgever moet een minimum aan informatie schriftelijk meedelen aan de werknemers, en dit voorafgaand aan of bij aanvang van de arbeid. Wijzigingen moeten ook onmiddellijk worden meegedeeld.

Een gedeelte van deze informatie dient in het arbeidsreglement te worden opgenomen.

Deze informatieverplichting is enkel van toepassing op arbeidsovereenkomsten die worden gesloten na de inwerkingtreding van deze wet.

Aangezien het arbeidsreglement wordt meegedeeld aan nieuwkomers, betekent dit dat het arbeidsreglement wel meteen in overeenstemming dient te worden gebracht met deze nieuwe wet.

2. Minimumvereisten inzake de arbeidsvoorwaarden

Het kan aan een werknemers niet verboden worden voor een andere werkgever te werken (behoudens uitzonderingen), en dit uiteraard voor werk buiten de normale arbeidsuren.

Werknemers met een anciënniteit van minstens zes maanden kunnen ook een verzoek richten tot de werkgever om ander werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te krijgen.

De werkgever moet werknemers ook kosteloos de opleiding aanbieden die nodig is voor de uitvoering van de taken waarvoor zij werden aangeworven. De eraan bestede tijd moet worden beschouwd als arbeidstijd.

3. Ontslagbescherming

Werknemers die klacht indienen tegen hun werkgever wegens schending van deze wet, of werknemers die hun rechten bepaald in deze wet willen uitoefenen, zullen beschermd worden tegen ontslag of represailles. De beschermingsvergoeding bedraagt zes maanden loon.

4. Toezicht op deze nieuwe regels

Deze bepalingen zullen ook strafbaar worden gesteld in het sociaal strafwetboek.

***

Voor meer informatie kunt u contact nemen met het team arbeidsrecht: Rudi Desmet, Steve Tronckoe, Fréderique Vermaete, Wendy Denoodt, Karine Roobrouck en Jonas Jespers.