Astrea / News / Zaterdag blijft dan toch een werkdag

02-01-2023

Zaterdag blijft dan toch een werkdag

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Op 24 oktober 2022 brachten wij u op de hoogte van het volgende: Als gevolg van de invoering van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (artikel 1.7. van Boek 1) zou vanaf 1 januari 2023 zaterdag niet meer beschouwd worden als een werkdag voor de berekening van termijnen.

Dit nieuws was voor het arbeidsrecht erg relevant, bijvoorbeeld voor de driewerkdagentermijn binnen dewelke een ontslag om dringende reden dient te worden gegeven, alsook voor de driewerkdagentermijn binnen dewelke de dringende reden moet worden meegedeeld aan de werknemer. Tot nu toe werd zaterdag als een werkdag beschouwd, en dit ook in de onderneming waar er gewoonlijk op zaterdag niet gewerkt wordt.

De Nationale Arbeidsraad was van oordeel dat deze wijziging voor veel praktische problemen en onduidelijkheden zou zorgen (advies nr. 2325 d.d. 16 november 2022). Reden waarom er op 30 november 2022 een wetsvoorstel werd ingediend om de regelgeving over arbeidsverhoudingen, de sociale zekerheid en de sociale bijstand uit het toepassingsgebied van artikel 1.7. van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek te weren.

Dit wetsvoorstel werd door het parlement aanvaard op 22 december 2022. Alles blijft dus bij het oude: Zaterdag is en blijft een werkdag binnen het arbeids-, socialezekerheids- en socialebijstandsrecht, ook in 2023.

Voor meer info kan u terecht bij ons team arbeidsrecht: Rudi Desmet, Steve Tronckoe, Fréderique Vermaete, Wendy Denoodt, Karine Roobrouck, Jonas Jespers.