Astrea / News / DE GEWIJZIGDE REGELING INZAKE WOONRESERVEGEBIED...

01-06-2023

DE GEWIJZIGDE REGELING INZAKE WOONRESERVEGEBIEDEN IN VLAANDEREN

Publications | Team omgevingsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Op 24 mei 2023 keurde het Vlaams Parlement het Decreet Woonreservegebieden goed. De regeling om zogenaamde woonsreservegebieden aan te snijden tot 2040 wordt grondig gewijzigd om de langetermijndoelstellingen van de bouwshift mee te realiseren.

Deze nieuwe regeling maakt gebruik van de algemene verzamelterm ‘woonreservegebieden’. Hieronder vallen de gekende woonuitbreidingsgebieden, maar ook een aantal gebieden die destijds een specifiek gewestplanvoorschrift kregen zoals reservegebied voor woonwijken, woonreservegebied en woonaansnijdingsgebied.

Concreet zal het niet meer mogelijk zijn om onbebouwde gronden in woonreservegebied aan te snijden via een principieel akkoord of via een rechtstreekse vergunningsaanvraag voor verkavelingen of groepswoningbouw. Er kan slechts een vergunning worden verleend om woonreservegebied te ontwikkelen mits het voorhanden zijn van (i) een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of (ii) een vrijgavebesluit door de gemeenteraad. Deze laatste optie is nieuw.

Het vrijgavebesluit kan door de gemeenteraad, op initiatief van het college van burgemeester en schepenen, worden genomen om te beslissen tot vrijgave van een deel of het gehele woonreservegebied. Iedere houder van een zakelijk recht op één of meerdere gronden in woonreservegebied of zijn gevolmachtigde, kan het college verzoeken om dit initiatief te nemen door middel van een overleg over het beoogde project. Het college beslist vrij om al dan niet het initatief voor de vrijgave op te starten.

Het gemeentelijke vrijgavebesluit kan pas definitief worden vastgesteld na het doorlopen van een procedure met openbaar onderzoek en adviezen. De gemeenteraad zal de voorwaarden bepalen voor een ruimtelijk kwalitatieve ontwikkeling van het vrijgegeven gebied en kan hierbij diverse lasten opleggen. Deze lasten zullen overgenomen worden in de uiteindelijk omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het vrijgegeven gebied.

Voor gronden in woonreservegebied waarvoor op 1 januari 2040 geen gemeentelijk vrijgavebesluit is genomen en die geen herbestemming hebben gekregen via een ruimtelijk uitvoeringsplan, zal de Vlaamse Regering uiterlijk op 31 december 2043 een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin het gebied begrepen is, definitief vaststellen.

Deze nieuwe regelgeving treedt 10 dagen na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad in werking. Aangezien het decreet nog gepubliceerd moet worden in het Belgisch Staatsblad, is nog geen concrete datum van inwerkingtreding gekend.

Voor verdere vragen of bijstand kan u steeds terecht bij het team omgevingsrecht van Astrea.