Astrea / News / Nieuw Vlaams Decreet: Vervreemden van onroerend...

01-06-2024

Nieuw Vlaams Decreet: Vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten

Publications | Ciska Servais, Benoit Forêt, Pieter Marstboom

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Op 8 maart heeft de Vlaamse regering een nieuw decreet over het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten bekrachtigd en afgekondigd.

Openbare domeingoederen zijn goederen die bestemd zijn tot het gebruik van allen. Deze goederen kunnen door niemand exclusief worden gebruikt. In de regel zijn zij onbeschikbaar en kunnen zij evenmin zonder voorafgaande onttrekking uit het openbaar domein (desaffectatie) in de handel worden gebracht.

Om de burger een duidelijke regeling te bieden, werd ervoor geopteerd om een nieuw decreet op te stellen dat de bestaande regeling van 2018 in grote mate herneemt maar toch enkele wijzigingen en aanvullingen doorvoert.

De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van het toepassingsgebied van de publiciteitsverplichtingen naar de hele Vlaamse administratie. Naast de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest zijn er immers heel wat andere vastgoedspelers binnen de Vlaamse overheid met een substantiële vastgoedportefeuille. Voor al deze instanties bestond er voorheen geen juridisch kader waarbinnen zij hun onroerende goederen moeten vervreemden, of zakelijke rechten moeten vestigen of vervreemden.

Voortaan kunnen openbare domeingoederen van elk van deze instantie slechts worden vervreemd nadat dit voorafgaandelijk openbaar werd gemaakt door passende en evenredige publiciteitsmaatregelen. Wat beschouwd kan worden als gepaste publiciteit, zal afhangen van de concrete context van de transactie. Te denken valt aan de waarde, de staat en de ligging van het onroerend goed, alsook aan de marksituatie.

Deze publiciteitsverplichtingen houden in dat de vervreemding van domeingoederen voorafgaandelijk aan het publiek kenbaar moet worden gemaakt, bijvoorbeeld via een marktbevraging of een officieel kanaal. Een openbare verkoop wordt daarentegen niet automatisch verplicht.

In de volgende drie uitzonderlijke gevallen blijft het voor de Vlaamse administratie mogelijk om over te gaan tot een onderhandse transactie zonder voorafgaande publiciteitsmaatregelen:

1. De geschatte waarde van het te vervreemden onroerend goed (of van de volledige looptijd van het zakelijk recht) ligt lager dan 37.500 euro;

2. De transactie vindt plaats ter verwezenlijking van doelstellingen van algemeen belang;

3. De transactie zou redelijkerwijs kunnen aangenomen worden de economische en financiële belangen van de betrokken Vlaamse overheid ernstig te kunnen schaden.

Het decreet trad op 1 juni 2024 in werking.

Voor verdere vragen of bijstand kan u steeds terecht bij het team omgevingsrecht van Astrea.