Astrea / News / Openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS

21-04-2022

Openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS

Publications | TEAM OMGEVINGSRECHT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

In het kader van de stikstofproblematiek organiseert de Vlaamse overheid van 19 april tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het daarbij opgestelde ontwerp-plan-milieueffectrapport (MER) dat de effecten van de PAS op het leefmilieu in kaart brengt.

De PAS heeft als doel de depositie van stikstof op speciale beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen en een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader te bieden voor vergunning- en toestemmingverleningen. Op die manier wil de Vlaamse overheid bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur.

De PAS zal zich baseren op gebiedsgerichte analyses waarbij emissies en deposities van stikstofoxiden en ammoniak in kaart worden gebracht. De PAS wordt gezien als een realisatiegericht programma met als belangrijkste onderdelen:

• Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;

• Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in speciale beschermingszones;

• Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten;

• Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;

• Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Het ontwerp-PAS en het ontwerp-plan-MER zijn raadpleegbaar vanaf 19 april 2022 op de website van het Departement Omgeving.

Reacties, opmerkingen of bezwaren kunnen ingediend worden bij de gemeente. Dit dient te gebeuren voor 17 juni 2022.

Een digitaal info- en participatiemoment gaat door op dinsdag 10 mei 2022, om 14u tot 16u. Inschrijven hiervoor is verplicht en kan tot en met 5 mei 2022.

Neem gerust contact op met ons team omgevingsrecht om na te gaan wat de PAS voor u betekent en of het zinvol is om bezwaren of opmerkingen in te dienen.