Astrea / News / Stikstofarrest herbevestigd

19-08-2021

Stikstofarrest herbevestigd

Publications | Ciska Servais/ Benoit Forêt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in een schorsingsarrest van 12 augustus 2021 (RvVb-S-2021-1254) een omgevingsvergunning voor de bouw en uitbating van een tomatenkwekerij in Hoogstraten geschorst, en heeft haar eerdere rechtspraak uit het zgn. “stikstofarrest” herbevestigd. 

Dit arrest heeft betrekking op een omgevingsvergunning die op 5 december 2020 door de bevoegde Vlaamse minister verleend werd voor de bouw en uitbating van een tomatenkwekerij in Hoogstraten.

De vzw Natuurpunt Markvallei stelt tegen die vergunning een verzoek tot vernietiging en schorsing in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de vergunning in het arrest van 12 augustus 2021 schorst.

De Raad komt tot deze conclusie op grond van het feit dat de tomatenkwekerij in kwestie gelegen is in de buurt van een natuurgebied, met name een Habitatrichtlijngebied, en de vzw aantoont dat er natuurwaarden in dit gebied aanwezig zijn die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. De minister oordeelde in de vergunningsbeslissing dat de stikstofemissie van het bedrijf minder dan 5% bijdraagt aan de zogenaamde kritische depositiewaarde, zodat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het natuurgebied. Deze beoordeling was gebaseerd op het zogenaamde “voorlopige PAS-kader”.

Volgens de Raad  onderzoekt de minister met die beoordeling niet voldoende of de tomatenkwekerij een risico op betekenisvolle aantasting van het nabijgelegen Habitatrichtlijngebied heeft, en volstaat een loutere verwijzing naar de algemene drempelwaarden van het toen geldende PAS-kader niet om voorbij te gaan aan een concrete beoordeling van de betekenisvolle effecten op de nabijgelegen natuur.

Met deze rechtspraak bevestigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar eerdere rechtspraak inzake het voorlopige PAS-kader (zie RvVb 25 februari 2021, nr. RvVb-A-2021-0697). Deze regeling is intussen opgeheven en vervangen door een ministeriële instructie van 2 mei 2021, waarin nieuwe significantiekaders voor stikstofuitstoot van de verschillende sectoren opgenomen is. Intussen blijft het wachten op een definitieve regeling voor de stikstofproblematiek in het zogenaamde “definitief PAS”, waarover ongetwijfeld nog niet het laatste woord geschreven is.

U kunt het volledige arrest hier lezen.