Astrea / News / Vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uit...

21-09-2021

Vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ én omgevingsvergunning Sigmawerken

Publications | Ciska Servais / Benoit Forêt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Ciska Servais en Benoit Forêt van het omgevingsrecht-team van Astrea vertegenwoordigden de eigenaar van het beschermde kasteel Ringenhof in Lier in een procedure bij de Raad van State tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’, dat opgemaakt werd in uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan en als doel heeft om het nabijgelegen, bestaande overstromingsgebied om te vormen tot een ruimer natuur- en overstromingsgebied.

Het Vlaamse Gewest stelde dit ruimtelijk uitvoeringsplan vast op basis van een plan-milieueffectenrapport dat slechts betrekking had op een gedeelte van het plangebied. Voor het overige gedeelte van het plangebied, dat grenst aan het kasteeldomein, beperkte het Vlaamse Gewest zich tot een plan-m.e.r.-screening en werd besloten dat het voorgenomen plan geen relevante milieueffecten zou veroorzaken.

Astrea bekritiseerde deze handelswijze reeds in het bezwaarschrift dat in 2018 ingediend werd in het kader van het openbaar onderzoek van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, doch er werd geen gevolg gegeven aan dit bezwaar. Nadat het plan vastgesteld werd op deze basis, diende Astrea een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State.

Parallel bekwam De Vlaamse Waterweg een omgevingsvergunning voor de effectieve realisatie van het natuur- en overstromingsgebied. Aangezien deze vergunning op het aangevochten ruimtelijk uitvoeringsplan gebaseerd was, diende Astrea eveneens een verzoek tot vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De Raad van State volgde finaal de argumentatie die het omgevingsrecht-team van Astrea ontwikkelde omtrent het gebrekkige plan-milieueffectenonderzoek, en vernietigde het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bij arrest van 18 mei 2021 (nr. 250.618). In navolging van dit arrest ging ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 16 september 2021 over tot vernietiging van de omgevingsvergunning van De Vlaamse Waterweg.

Deze rechtspraak onderstreept nog maar eens het belang van een zorgvuldig en volledig milieueffectenonderzoek in het kader van ruimtelijke planningsprocessen, en geeft nadere invulling aan de uitzonderingsgronden voor het opstellen van een plan-milieueffectenrapport.

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met Ciska Servais en Benoit Forêt.