Astrea / News / Versterking van de boscompensatieregeling op ti...

24-05-2022

Versterking van de boscompensatieregeling op til

Publications | TEAM OMGEVINGSRECHT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Het ontwerp van het bosuitbreidingsdecreet werd door de Vlaamse Regering op 13 mei 2022 definitief goedgekeurd, en wordt nu door het Vlaams Parlement onder de loep genomen. Dit decreet heeft als doelstelling de uitbreiding van bossen met 4.000 ha tegen eind 2024.

Om tegemoet te komen aan deze doelstelling, is het ook belangrijk om de bestaande bossen te beschermen. In dat kader komt de bestaande boscompensatieregeling in het vizier, die mits compensatie toelaat om af te wijken van het principieel verbod op ontbossing. Er werd echter vastgesteld dat in de voorbije 20 jaar te weinig boscompensaties werden gerealiseerd.

Het ontwerp van decreet voorziet daarom o.a. in de versterking van de boscompensatieregeling met als principiële doelstelling om elke compensatie voor ontbossing ook daadwerkelijk te realiseren. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor in een aantal wijzigingen van de regelgeving. Zo zou een ontbossing van openbaar bos steeds in natura moeten worden gecompenseerd. Verder wordt de vergunningverlenende overheid meer betrokken in de realisatie van boscompensatie. Zo wordt haar de mogelijkheid gegeven om binnen vastgestelde limieten zelf de bosbehoudsbijdrage te bepalen en om de boscompensatie al dan niet zelf uit te voeren. Op die manier kunnen bebossingen op goed doordachte plaatsen gebeuren.

Daarnaast wordt de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de besturen bijgeschaafd met het oog op de optimalisering van het beheer van natuurgebieden.

Ten slotte wordt de strafrechtelijke bescherming van bossen versterkt door het uniformiseren van de rechterlijke bevoegdheid voor misdrijven tegen het Bosdecreet om misverstanden en onontvankelijke dagvaardingen te vermijden. Deze misdrijven zullen volledig onder de bevoegdheid van de correctionele rechter komen.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het team Omgevingsrecht van Astrea.