Astrea / News / Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022 b...

21-11-2022

Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022 bij iedere overdracht van gebouw of woning

Publications | Team vastgoedrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De Vlaamse Regering keurde het juridisch kader goed voor een grootschalige asbestinventariatie. Deze inventarisatie moet in kaart brengen in welke gebouwen er asbest aanwezig is zodat dit gevaarlijk materiaal veilig kan verwijderd worden. Het doel is om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

Concreet wordt vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij elke “overdracht” van een gebouw. Onder “overdracht” wordt niet enkel de klassieke verkoop begrepen, maar ook de schenking of het vestigen of overdragen van een recht van vruchtgebruik, een erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Een onteigening of een erfenis valt dan weer niet onder het begrip “overdracht”.

Verder rust op de eigenaar van een verhuurd gebouw de verplichting om een kopie van het asbestattest aan de huurder te bezorgen.

Ten slotte werd eveneens voorzien dat iedere eigenaar los van enige overdracht ten laatste op 31 december 2031 moet beschikken over een asbestattest voor zijn woning of gebouw.

Deze verplichtingen gelden enkel voor gebouwen die vóór 2001 werden gebouwd aangezien het gebruik van abest vanaf 2001 verboden werd in België. Recentere woningen en gebouwen zullen dus niet over een asbestattest moeten beschikken.

Om een asbestattest te krijgen, dient een astbestdeskundige ter plaatse te komen. Deze zal voornamelijk een visuele, niet-destructieve inspectie voeren van het gebouw met eventuele staalname van zekere oppervlakken. De deskundige zal nagaan of er bepaalde materialen aanwezig zijn die een risico kunnen vormen.

Op basis van dit verslag levert de OVAM een uniek asbestattest af waarin de asbestveiligheid van het gebouw wordt beoordeeld en er advies wordt gegeven over de manier waarop het asbest kan worden verwijderd. Het asbestattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, maar wordt bij onveilige toestanden gereduceerd tot 5 jaar.

In geval van een overdracht zal de informatie vermeld in het asbestattest door de makelaar of notaris worden opgenomen in de onderhandse akte (compromis) en de notariële akte. Op die manier krijgt de verkrijger een algemeen inzicht in de risico’s van het gebouw en de kosten die eventueel zullen moeten worden gemaakt voor de verwijdering van het asbest.

Voor verdere vragen of bijstand kan u steeds terecht bij het team vastgoedrecht van Astrea.