Astrea / News / Meer work-life balance – Welke veranderin...

24-11-2022

Meer work-life balance – Welke veranderingen brengt cao 162?

Publications | Employment Law Team

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Binnen de Nationale Arbeidsraad werd een nieuwe cao nr. 162 gesloten ter omzetting van de Europese richtlijn 2019/1158 van 20 juni 2019 over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (Work-Life-richtlijn).

Wat betekent dit voor de werkgever?

Werknemers kunnen voortaan een flexibele werkregeling binnen het bedrijf vragen, dit om te zorgen voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar of voor gezins- of familieleden die ernstig ziek zijn. Het gaat niet om nieuwe stelsels of verloven maar om de mogelijkheid om in overleg de bestaande arbeidsregeling aan te passen waar dit mogelijk is.

Enerzijds moet de werkgever hierbij rekening houden met de door de werknemers geuite behoeften. Anderzijds kan de werkgever economische of organisatorische redenen aanvoeren om een eventueel uitstel of een weigering te rechtvaardigen, of hij kan ook een alternatieve oplossing voorstellen.

Er geldt een anciënniteitsvoorwaarde van zes maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag.

De aanvraag van een flexibele werkregeling is mogelijk voor een periode van maximum 12 maanden.

De aanpassing van het bestaande werkpatroon kan de volgende vormen aannemen:

• werken op afstand (bijvoorbeeld telewerk o.b.v. cao nr. 85 structureel telewerk);

• een aanpassing van het werkrooster (bijvoorbeeld flexibele werkuren);

• een vermindering van de arbeidstijd.

Vervroegd terugkeren uit de flexibele werkregeling is mogelijk, en dit met waarborgen om de oorspronkelijke werkregeling te kunnen hervatten.

Let op, de werknemer is beschermd tegen een nadelige behandeling door de werkgever (sanctie: 2 tot 3 maanden loon), en ook tegen ontslag (sanctie: 4 tot 6 maanden loon).

***

De nieuwe cao is in werking getreden op 1 oktober 2022.

Voor meer informatie kunt u contact nemen met het team arbeidsrecht.