Astrea / News / “Boete dreigt voor 474 bedrijven met te veel ...

21-02-2023

“Boete dreigt voor 474 bedrijven met te veel langdurig zieke werknemers” – Onvoldoende preventie

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Zeer recent hebben een aantal kwaliteitskranten gemeld dat bedrijven met te veel langdurig zieke werknemers een boete riskeren. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou al een waarschuwingsbrief hebben gezonden aan 474 bedrijven. Het gaat voornamelijk om schoonmaakbedrijven, woonzorgcentra en ziekenhuizen.

In feite gaat het niet om een boete (strafrechtelijk of administratief), maar wel om een bijkomende “responsabiliserings-”kwartaalbijdrage die bedrijven verschuldigd zijn boven op andere RSZ-bijdragen, indien de graad van ziekte/invaliditeit binnen de onderneming een bepaalde drempel overschrijdt.

Deze maatregel moet werkgevers aanzetten om niet te berusten in de langdurige arbeidsongeschiktheid van haar werknemers. Omdat de werknemer na de eerste 30 dagen gewaarborgd inkomen een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen ten laste van de staat, wordt de werkgever weinig of niet aangemoedigd om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te heractiveren.

Werkgevers met gemiddeld 50 of meer werknemers zullen een extra bijdrage moeten betalen aan de RSZ indien zij een “bovenmaatse instroom” hebben van werknemers die in invaliditeit treden. Invaliditeit is een arbeidsongeschiktheid van meer dan één jaar.

Deze bovenmaatse instroom wordt bepaald aan de hand van twee ratio’s, beschouwd over vier refertekwartalen. Er moeten minstens drie werknemers in invaliditeit zijn getreden.

De bijdrage bedraagt 0,625% van het totaal van de brutolonen aangegeven aan de RSZ in het kwartaal voorafgaand (Q-1) aan het kwartaal waarin de bovenmaatse instroom van invaliditeit zich heeft voorgedaan (Q).

De RSZ zal werkgevers proactief melden wanneer de graad van invaliditeit binnen de onderneming ongunstig evolueert. De eerste 474 bedrijven kregen alvast een waarschuwing.

Deze regeling is van toepassing op de periodes van arbeidsongeschiktheid die aanvingen vanaf 1 januari 2022 (dus invaliditeit vanaf 1 januari 2023).

De eerste inning van deze responsabiliseringsbijdrage zal pas gebeuren vanaf het tweede kwartaal van 2023, onder meer omdat de evaluatie van de instroom gebeurt aan de hand van vier refertekwartalen (vanaf 2022).

Klik hier voor het artikel uit De Tijd of De Standaard.