Astrea / News / De arbeidsdeal: hoe staat het met uw opleidings...

10-03-2023

De arbeidsdeal: hoe staat het met uw opleidingsplan?

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten vanaf nu vóór 31 maart van elk kalenderjaar een opleidingsplan opstellen met bijzondere aandacht voor bepaalde risicogroepen (50-plussers, werknemers van buitenlandse afkomst en personen met een handicap).

Vóór 15 maart moet u dit plan ook voorleggen aan de ondernemingsraad, de vakbondsafgevaardigden of bij gebreke daaraan, de werknemers zelf.

De wet bepaalt dat dit plan binnen de maand na de inwerkingtreding (dus tegen 30 april) moet worden meegedeeld aan de door de koning aangewezen ambtenaar. Op dit ogenblik is dit echter nog niet gebeurd.

Niettemin dienen de betrokken werkgevers hun opleidingsplan tegen 31 maart wel klaar te hebben.

Wenst u meer informatie hierover, dan kan u terecht bij het team arbeidsrecht van Astrea.