Astrea / News / De forfaitaire verplaatsingsvergoeding wordt vo...

02-05-2023

De forfaitaire verplaatsingsvergoeding wordt voortaan geïndexeerd op kwartaalbasis

Publications | Employment Law Team

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Vaak ontvangen werknemers voor professionele verplaatsingen met hun eigen wagen een kilometervergoeding, die gebaseerd is op de forfaitaire kilometervergoeding van federale ambtenaren voor de verplaatsingen met hun persoonlijk motorvoertuig voor beroepsdoeleinden.

Deze kilometervergoeding wordt regelmatig geïndexeerd.

Op 16 november 2022 werd een koninklijk besluit (van 10 november 2022) gepubliceerd waarmee de kilometervergoeding retroactief werd herzien van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022. De vergoeding werd bepaald op 0,4020 EUR/km. Vanaf 1 juli 2022 bedroeg dit 0,4170 EUR/km.

Voortaan wordt het bedrag van de kilometervergoeding ook elk kwartaal herzien, in plaats van één keer per jaar. Op deze wijze heeft de wetgever ervoor gezorgd dat sneller wordt ingespeeld op de schommelingen in de brandstofprijzen.

Vanaf 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023 wordt het bedrag van de kilometervergoeding bepaald op 0,4246 EUR/km.

In de private sector is de werkgever in principe vrij om het bedrag van de kilometervergoeding te bepalen. Heel vaak zijn er sectorbepalingen, of bestaat er een cao, reglement of gebruik in de onderneming, die de vergoeding voor ambtenaren (inclusief de indexering) als referentie nemen. Bijgevolg moet ook die kilometervergoeding dan ook per kwartaal worden geïndexeerd.

In sommige sectoren verwijzen de cao’s naar het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling over reiskosten. Dit koninklijk besluit voorziet nog steeds een jaarlijkse indexatie.

Deze forfaitaire kostenvergoeding is een netto bedrag, vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Voor meer informatie kan u hier terecht.