Astrea / News / MiCA will make its mark: EU-parlement stemt voo...

05-05-2023

MiCA will make its mark: EU-parlement stemt voor een eerste alomvattende cryptowetgeving

Publications | Dieter Veestraeten & Thomas Charon

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Op 20 april 2023 heeft het Europees Parlement plenair gestemd over de goedkeuring van de Markets in Crypto-Assets (MiCA) verordening, de weg openleggend voor een eerste alomvattend wettelijk kader voor crypto-assets. Als onderdeel van het Digital Finance package moet de verordening "ervoor zorgen dat de wetgeving van de Unie inzake financiële diensten klaar is voor het digitale tijdperk en bijdraagt tot een economie die klaar is voor de toekomst en werkt voor de mensen, onder meer door het gebruik van innovatieve technologieën mogelijk te maken".

Het MiCA vertaalt deze digitale toekomst in het vooropstellen van vier essentiële doelstellingen, namelijk: a) het bieden van rechtszekerheid door een juridisch kader te scheppen voor crypto-assets die nog niet door de bestaande wetgeving inzake financiële diensten worden beschermd; b) het instellen van een veilig en evenredig kader ter ondersteuning van innovatie en eerlijke concurrentie om de ontwikkeling van crypto-assets te bevorderen; c) het neerleggen van de benodigde fundamenten inzake consumentenbescherming, bescherming van beleggers en marktintegriteit, rekening houdend met de risico's die aan crypto-assets verbonden zijn; en tot slot d) de financiële stabiliteit handhaven en voldoende waarborgen bieden om potentiële risico's aan te pakken.

Ondanks de reeds zeer ambitieuze doelstellingen worden niet alle crypto-assets aan de MiCA-verordening onderworpen. Met name non-fungible tokens (NFT's) en security tokens die onder MiFID als financieel instrument kwalificeren, vallen niet onder de verordening. E-money tokens, asset-referenced tokens en utility tokens daarentegen vallen wel onder het toepassingsgebied van de MiCA-verordening.

De MiCA is van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen die deelnemen aan de uitgifte en het aanbieden van en de handel in crypto-assets, alsook op aanbieders van diensten op die markten, en stelt een nieuwe reeks regels vast op basis van het type en de classificatie van de crypto-assets. De opgelegde vereisten hangen af van deze indeling en hun belang.

Een interessante en ongetwijfeld zeer belangrijke innovatie voor de internationale cryptopraktijk is de invoering van een Europees paspoort voor aanbieders van cryptodiensten die hun assets binnen de EU willen verspreiden. Met dit paspoort kan een aanbieder zijn activiteiten in de hele EU uitbreiden zonder aanvullende vergunningen te hoeven verwerven.

De goedkeuring van de MiCA-verordening is bijna voltooid. Als laatste horde is een formele stemming door de Raad gepland op 16 mei 2023, waarna de MiCA-verordening zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU. De inwerkingtreding is gepland in juni 2024 voor uitgevers van ART's, EMT's en CA's en in december 2024 voor aanbieders van crypto-assets.

Aarzel niet contact op te nemen met Dieter Veestraeten indien u vragen heeft of meer informatie wenst over het regelgevend kader voor crypto-assets (dve@astrealaw.be).