Astrea / News / Deadline 31 maart 2024. Hoe staat het met uw op...

04-03-2024

Deadline 31 maart 2024. Hoe staat het met uw opleidingsplan?

Publications | Team Arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Wanneer moet het opleidingsplan worden opgesteld?

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten vóór 31 maart van elk kalenderjaar een opleidingsplan opstellen met bijzondere aandacht voor bepaalde risicogroepen (50-plussers, werknemers van buitenlandse afkomst en personen met een handicap).

Vóór 15 maart moet de werkgever dit plan voorleggen aan de ondernemingsraad, de vakbondsafgevaardigden of bij gebreke daaraan, de werknemers zelf.

De werkgever bepaalt vrij de vorm van het opleidingsplan. Er is geen verplicht model (tenzij de minimumvoorwaarden worden vastgesteld in een paritair CAO).Wat moet in het opleidingsplan worden opgenomen?

De werkgever bepaalt zelf welke opleidingen er worden opgenomen in het opleidingsplan.

Het plan moet zowel formele als informele opleidingen bevatten en toelichten op welke wijze deze opleidingen bijdragen tot de algemene opleidingsinspanning die op sectoraal niveau is vastgesteld.

Formele en informele opleidingen moeten beantwoorden aan de definitie van de Nationale Bank van België vermeld in de Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten.

Het plan moet ook opleidingen voorzien om het tekort aan kandidaten voor de knelpuntberoepen aan te pakken in de sector waartoe de werkgever behoort.

In de opleidingsplannen moet ook rekening worden gehouden met de genderdimensie.Wenst u meer informatie hierover, dan kan u terecht bij het team arbeidsrecht van Astrea.