Astrea / News / Geen contact met publiek meer nodig voor kwalif...

26-07-2022

Geen contact met publiek meer nodig voor kwalificatie als persoon in contact met publiek (PCP)

Publications | Dieter Veestraeten / Jan Van Loon

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

In de context van kredietbemiddeling zal de huidige definitie van een “persoon die in contact staat met het publiek” (“PCP”) vanaf 1 augustus 2022 worden uitgebreid. Ze zal ook bepaalde personen die niet in contact staan met het publiek omvatten. Dit is het gevolg van de Wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen die artikel 1.9, 79° van het Wetboek Economisch Recht zal wijzigen.

De huidige en toekomstige definitie

Momenteel omvat de definitie van een PCP “elke natuurlijke persoon die bij een kredietgever of kredietbemiddelaar in contact staat met het publiek met het oog op het voorstellen van kredietovereenkomsten of het verstrekken van informatie hierover”. Ingevolge de wetswijziging zal deze omschrijving zich verruimen tot personen die “rechtstreeks bij de bemiddelingsbekwaamheden betrokken zijn”. Ze hoeven daarbij zelfs niet in contact te staan met het publiek.

Specifiek moet voor de kwalificatie als PCP worden gekeken of de persoon die rechtstreeks betrokken is bij de bemiddelingwerkzaamheden een belangrijke rol speelt in de procedure van het aanbod of het sluiten van een kredietovereenkomst. Een ondersteunende functie is onvoldoende. Men moet geen rekening houden met de officiële taakomschrijving, wel met de concrete activiteit die de persoon uitoefent.

Enkele illustraties

De FSMA geeft enkele voorbeelden van wat ondersteunende functies zijn – en die dus niet kwalificeren als PCP -. Zoals:

- de persoon die commerciële en juridische documenten voorbereidt;

- de persoon die louter gegevens ingeeft in een informaticatool zonder daarbij enige appreciatie te maken;

- de persoon die een automatisch kredietproces creëert en daarbij de criteria bepaalt die door het automatisch proces in rekening worden gebracht om een krediet automatisch toe te kennen;

- de persoon die de terugbetalingen van eerder verstrekte kredieten opvolgt;

- de persoon die het innen van schulden beheert;

- de persoon die het kredietdossier onderzoekt en nakijkt of het volledig is, zonder daarbij een kredietanalyse of een analyse van de terugbetalingscapaciteit uit te voeren;

- de persoon die het dossier nakijkt om eventuele fraude op te sporen;

- de medewerker van de personeels- en informaticadienst.

Voorbeelden van belangrijke functies daarentegen zijn – die dus wel kwalificeren als PCP -:

- de persoon die de kredietnemer voorstelt om een kredietovereenkomst af te sluiten;

- de persoon die de kredietnemer begeleidt bij het invullen van een nieuwe kredietaanvraag;

- de persoon die de kredietbeslissing neemt en beslist om al dan niet een kredietaanbod te doen;

- de persoon die de beslissing van een automatisch kredietproces verifieert en daarbij een afwijkende kredietbeslissing kan nemen;

- de persoon die op vragen van klanten antwoordt en de aanvragen behandelt die betrekking hebben op een wijziging van de bestaande kredietovereenkomst. Hierbij is vereist dat de wijziging economisch gezien tot een gelijkaardige situatie leidt als bij het “voorstellen”, “aanbieden” of “afsluiten” van een nieuwe kredietovereenkomst. Bijvoorbeeld een wederopname van krediet, de vestiging van een bijkomende zekerheid of de wijziging van de contractueel voorziene periodieke rentevoet.

Het belang van de kwalificatie als PCP

Astrea raadt u aan om de functies van uw werknemers die betrokken zijn bij kredietbemiddeling grondig na te kijken. Immers, indien een werknemer gekwalificeerd wordt als een PCP, gelden er voor die persoon examen- en bijscholingsverplichtingen.

Voor meer informatie kan u altijd Dieter Veestraeten contacteren.