Astrea / News / Moet een werknemer nog een medisch attest voorl...

05-04-2023

Moet een werknemer nog een medisch attest voorleggen?

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Vrijstelling

Sinds 28 november 2022 zijn werknemers tot driemaal per jaar vrijgesteld van het voorleggen van een medisch attest voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid (wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid; nieuw artikel 31, §2/1 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978).

De ingevoerde vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Deze vrijstelling is optioneel voor de werknemer. De werknemer kan ervoor opteren om voor de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid een medisch attest voor te leggen om alzo een van zijn drie jaarlijkse vrijstellingen te behouden voor een andere arbeidsongeschiktheid.

De vrijstelling doet geen afbreuk aan de verplichting van de werknemer om zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid.

Andere verblijfplaats?

Indien de werknemer niet op zijn gewoonlijke verblijfplaats verblijft tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid, dient hij zijn werkgever het tijdelijk ander adres ook onmiddellijk mee te delen. Zo heeft de werkgever nog altijd de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid te controleren. Immers, ook op een ziektedag waarvoor de werknemer geen attest dient te bezorgen, kan de werkgever een controlearts sturen.

Afwijking mogelijk voor kleine ondernemingen – Wijziging arbeidsreglement

Ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen van de nieuwe regeling afwijken door in het arbeidsreglement (of in een CAO) te bepalen dat een medisch attest verplicht blijft voor iedere afwezigheid.

De FOD WASO meent dat de werkgever hiertoe het arbeidsreglement moet wijzigen (of een nieuwe CAO moet sluiten) zodat dat het duidelijk is dat de werkgever afwijkt van voornoemde vrijstelling. Een verplichting in een bestaand arbeidsreglement (of CAO) om een medisch attest voor te leggen volstaat dus niet.

De (kleine) werkgever, die wenst af te wijken van de vrijstelling, dient best zo snel mogelijk de nodige stappen te ondernemen om het arbeidsreglement te wijzigen (via de wettelijke procedure).

De afwijking dient niet ieder jaar opnieuw vastgelegd te worden. Indien de afwijking is vastgelegd en de onderneming zou de grens van 50 werknemers overschrijden (op 1 januari van het betrokken kalenderjaar) dan wordt er geen rekening meer mee gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team arbeidsrecht.