Astrea / Posts by Thomas Charon

Posts by Thomas Charon

OVAM in 2021 gestart met het in kaart brengen van mogelijke andere risicolocaties voor PFAS

01-09-2023

Nadat bij 3M de onderzoeken en maatregelen mbt PFAS lopende waren, is de OVAM in 2021 gestart met het in kaart brengen van mogelijke andere risicolocaties voor PFAS. Zo werden terreinen waar een brandweerkazerne gevestigd was of brandweeroefeningen hadden plaatsvonden onderzocht, maar ook terreinen waar ooit een brand heeft plaatsgevonden. Dit laatste zorgt voor zeer […]

Eindelijk is het zo ver. De DSA is in werking getreden.

29-08-2023

De Digital Service Act heeft tot doel een veiliger digitale ruimte te creëren waarin de grondrechten van gebruikers worden beschermd en waarin een “level playing field” tot stand wordt gebracht voor ondernemingen. Deze verordening voorziet ook in een specifiek wettelijk kader voor de “zeer grote online platforms en zoekmachines”, dit zijn online platformen en zoekmachines […]

Opzeggingstermijn bij een ontslag door de werknemer: maximaal 13 weken

21-08-2023

Vanaf 28 oktober 2023 wijzigt de maximale opzeggingstermijn in geval van ontslag gegeven door de werknemer. Dit als gevolg van een wet gepubliceerd op 28 april 2023. Wat is er precies gewijzigd? Vooreerst, dit geldt enkel voor werknemers met een anciënniteit die begonnen is voor 1 januari 2014. Op dit ogenblik moet de opzeggingstermijn berekend […]

De omzetting van de Mobiliteitsrichtlijn: een uniform rechtskader voor vennootschapsherstructureringen binnen de EU

06-07-2023

Op vrijdag 16 juni 2023 is de Wet van 25 mei 2023 tot omzetting van de Mobiliteitsrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/2121), die dateert van 27 november 2019, voor het overgrote deel van zijn bepalingen in werking getreden. Met deze richtlijn tracht de Europese wetgever enerzijds de reeds bestaande Europese regels voor grensoverschrijdende fusies te moderniseren, anderzijds […]

De genadeklap voor Binance in België? FSMA verbiedt alle activiteiten van wereldverspreid crypto-platform.

30-06-2023

De Belgische financiële waakhond FSMA heeft afgelopen vrijdag in haar communicatie meegedeeld dat het wereldverspreide cryptoplatform Binance al diens activiteiten in België dient stop te zetten, daar het platform sinds de start van de aanbieding van haar diensten illegaal in het land blijft opereren. De FSMA is met dit verbod zeker niet de eerste optredende […]

The new EU Regulation 2023/988 on general product safety is entering into force on 12 June 2023 and shall apply from 13 December 2024

07-06-2023

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

DE GEWIJZIGDE REGELING INZAKE WOONRESERVEGEBIEDEN IN VLAANDEREN

01-06-2023

Op 24 mei 2023 keurde het Vlaams Parlement het Decreet Woonreservegebieden goed. De regeling om zogenaamde woonsreservegebieden aan te snijden tot 2040 wordt grondig gewijzigd om de langetermijndoelstellingen van de bouwshift mee te realiseren. Deze nieuwe regeling maakt gebruik van de algemene verzamelterm ‘woonreservegebieden’. Hieronder vallen de gekende woonuitbreidingsgebieden, maar ook een aantal gebieden die […]

Arbitration in disputes on the termination of exclusive distributor agreements with effect in Belgium.

31-05-2023

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Special Olympics Mechelen 17-20 mei 2023

15-05-2023

As a proud sponsor of Special Olympics Belgium, Astrea is warming up to cheer on the athletes during the National Games in Mechelen. Time and again, these games deliver heartwarming scenes. Enjoy impressive athletes and groundbreaking performances. The National Games is an inclusive celebration brimming with diversity, pride and victory. This year’s competitions will take […]

Wat mag u volgens de GDPR (niet) communiceren over een ex-werknemer?

08-05-2023

Recent heeft de gegevensbeschermingsautoriteit (de GBA) zich opnieuw uitgesproken over een communicatie die een werkgever via het intranet had gericht aan zijn personeel met betrekking tot het vertrek van een werkneemster. De werkgever deelde mee dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk was beëindigd door de werkgever. De betrokken werkneemster nam hier aanstoot aan. Zij vond dat deze […]

MiCA will make its mark: EU-parlement stemt voor een eerste alomvattende cryptowetgeving

05-05-2023

Op 20 april 2023 heeft het Europees Parlement plenair gestemd over de goedkeuring van de Markets in Crypto-Assets (MiCA) verordening, de weg openleggend voor een eerste alomvattend wettelijk kader voor crypto-assets. Als onderdeel van het Digital Finance package moet de verordening “ervoor zorgen dat de wetgeving van de Unie inzake financiële diensten klaar is voor […]

De forfaitaire verplaatsingsvergoeding wordt voortaan geïndexeerd op kwartaalbasis

02-05-2023

Vaak ontvangen werknemers voor professionele verplaatsingen met hun eigen wagen een kilometervergoeding, die gebaseerd is op de forfaitaire kilometervergoeding van federale ambtenaren voor de verplaatsingen met hun persoonlijk motorvoertuig voor beroepsdoeleinden. Deze kilometervergoeding wordt regelmatig geïndexeerd. Op 16 november 2022 werd een koninklijk besluit (van 10 november 2022) gepubliceerd waarmee de kilometervergoeding retroactief werd herzien […]

Dieter Veestraeten geciteerd in artikel @De Tijd

24-04-2023

Onze collega’s Dieter Veestraeten en Thomas Charon schreven er 3 weken geleden al over: de FSMA besliste toen om strengere maatregelen in te voeren om de consument adequaat te informeren en om de onbekende risico’s in verband met virtuele valuta’s aan te pakken. Het vorige artikel kan u hier lezen. Ook De Tijd pikte deze […]

De attentieplicht en de relativiteitseis doorstaan de toets van het grondwettelijk hof niet

17-04-2023

Sinds 24 juni 2021 kan in procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege de schending van een norm of algemeen rechtsbeginsel (die niet de openbare orde raken) slechts worden ingeroepen indien voldaan is aan de volgende drie vereisten: – De vereiste van belangenschade, die voordien reeds bestond, houdt in dat de verzoekende partijen […]

Moet een werknemer nog een medisch attest voorleggen?

05-04-2023

Vrijstelling Sinds 28 november 2022 zijn werknemers tot driemaal per jaar vrijgesteld van het voorleggen van een medisch attest voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid (wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid; nieuw artikel 31, §2/1 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978). De ingevoerde vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag […]

A new step towards a regulated virtual currency market? FSMA publishes new rules on the advertisement of virtual currencies.

29-03-2023

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Astrea x IusStart

27-03-2023

Ook in het tweede semester van dit academiejaar 2022-2023 ondersteunt Astrea samen met twee gemotiveerde studenten de dit jaar geselecteerde startup, dit semester wordt een advies uitgewerkt na in het eerste semester een contract op punt te hebben gesteld. Christine De Keersmaeker, Katrijn Huon, Yuki Choy en Levi Van Dijck begeleiden de studenten en startup […]

De consument beter beschermd tegen onredelijke woeker

22-03-2023

– weldra invoeging nieuw boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek Economisch Recht. Dit nieuwe boek geeft een juridisch kader aan en actualiseert de minnelijke invordering van schulden van de consument door een schuldeiser of door een derde (B2C). Het heeft als doel om onredelijke schadebedingen te verbannen die in het verleden leidde […]

De arbeidsdeal: hoe staat het met uw opleidingsplan?

10-03-2023

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten vanaf nu vóór 31 maart van elk kalenderjaar een opleidingsplan opstellen met bijzondere aandacht voor bepaalde risicogroepen (50-plussers, werknemers van buitenlandse afkomst en personen met een handicap). Vóór 15 maart moet u dit plan ook voorleggen aan de ondernemingsraad, de vakbondsafgevaardigden of bij gebreke daaraan, de werknemers zelf. […]

“Boete dreigt voor 474 bedrijven met te veel langdurig zieke werknemers” – Onvoldoende preventie

21-02-2023

Zeer recent hebben een aantal kwaliteitskranten gemeld dat bedrijven met te veel langdurig zieke werknemers een boete riskeren. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou al een waarschuwingsbrief hebben gezonden aan 474 bedrijven. Het gaat voornamelijk om schoonmaakbedrijven, woonzorgcentra en ziekenhuizen. In feite gaat het niet om een boete (strafrechtelijk of administratief), maar wel om een […]

Denk tijdig aan de aanpassing van uw statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen!

17-02-2023

Hebt u een vennootschap opgericht voor 1 mei 2019? Dan zijn de statuten van uw vennootschap mogelijk nog niet aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). U heeft tijd tot uiterlijk 31 december 2023 om de statuten aan te passen aan het WVV. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de verschillende […]

Astrea assisteert Triginta bij erfpacht betreffende de Refuge in Mechelen

16-02-2023

Ciska Servais, Benoit Forêt en Merel Huybrechts van het team vastgoedrecht van Astrea hebben Triginta begeleid bij het sluiten van een erfpachtovereenkomst met het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen met betrekking tot de monumentale, religieuze site ‘Refuge’ in het hart van Mechelen. Triginta vult daarmee haar portefeuille van (voormalig) religieus erfgoed verder aan, die reeds The […]

NEWSFLASH: sterke stijging van de wettelijke interestvoeten

01-02-2023

De steilste inflatieklim ooit laat zich ook voelen in de Belgische wettelijke interestvoeten. Vanaf 1 januari 2023 zijn zowel de gewone wettelijke interestvoet als deze van toepassing in handelstransacties fors gestegen. De gewone wettelijke interest bedraagt thans 5,25%, terwijl deze begin 2022 nog verlaagd werd van 1,75% naar 1,50% (Algemene administratie van de Thesaurie – […]

Astrea x MIPIM

24-01-2023

Wij zullen aanwezig zijn @ de MIPIMWorld Conferentie maart 2023 in Cannes! Astrea zal vertegenwoordigd worden door Ciska Servais, Micha Van den Abeele & Barbara Terriere. Wij kijken er naar uit u daar te ontmoeten!

Uitbreiding van gelegenheidsarbeid in begrafenissector – uit de Programmawet van 26 december 2022.

20-01-2023

Vanaf april 2019 werd het statuut van gelegenheidswerk in de begrafenissector ingevoerd. Het doel hiervan was de administratieve lasten voor de korte, onvoorziene tewerkstellingen eigen aan de begrafenissector te verminderen. Ook werd hierdoor een flexibele tewerkstelling mogelijk voor bepaalde specifieke taken. Bijzondere voorwaarden voor dit statuut worden opgelegd door de RSZ-wet en sectorale cao’s. Een […]

Dieter Veestraeten contributed the Belgian chapter to the Legal 500 Country Comparative Guide on Acquisition Finance 2023

17-01-2023

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Zaterdag blijft dan toch een werkdag

02-01-2023

Op 24 oktober 2022 brachten wij u op de hoogte van het volgende: Als gevolg van de invoering van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (artikel 1.7. van Boek 1) zou vanaf 1 januari 2023 zaterdag niet meer beschouwd worden als een werkdag voor de berekening van termijnen. Dit nieuws was voor het arbeidsrecht erg relevant, bijvoorbeeld […]

Lawful lending of staff? Yes, during the notice period: the transition trajectory

02-01-2023

Een van de maatregelen in het kader van de arbeidsdeal van de huidige regering is de invoering van het transitietraject. Het transitietraject biedt de mogelijkheid aan werkgever om de werknemer ter beschikking te stellen via arbeidsbemiddeling aan een andere werkgever, “de werkgever-gebruiker”, tijdens de opzeggingstermijn, op vraag van de werkgever of werknemer. in geval van […]

Milieueffecten van afzonderlijke bemalingswerken moeten mee beoordeeld worden in de m.e.r.-screening van het hoofdproject

30-12-2022

In een vernietigingsarrest van 27 oktober 2022 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich uitgesproken over de draagwijdte van de m.e.r.-screening, en duidelijk gemaakt dat de milieueffecten van afzonderlijke bemalingswerken mee beoordeeld moeten worden in de m.e.r.-screening van het hoofdproject. Het arrest betreft een omgevingsvergunning voor de bouw van een meergezinswoning met ondergrondse garage waarbij de […]

Imprevisieleer wordt eindelijk erkend in het verbintenissenrecht

29-12-2022

Goed nieuws voor aannemers: vanaf 1 januari 2023 kunnen zij hun overeenkomsten die werden bedongen aan een forfaitaire prijs heronderhandelen wanneer zij worden geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden, zoals de aanzienlijke stijging van de prijs van materialen of energie. Op 1 juli 2022 werd de wet van 28 april 2022 houdende boek 5 “Verbintenissen” van het […]

The reintegration trajectory 2.0

08-12-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Astrea is very proud to have advised the November Five team

07-12-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

De Raad van State bevestigt de wettigheid van de vergunningen van de Belgische Staat voor aquacultuurproject in de Noordzee.

05-12-2022

Astrea stond de Belgische Staat bij in de procedure. Op respectievelijk 30 september 2020 en 9 december 2020 verleende de Belgische Staat aan BV Zeeboerderij Westdiep, een dochteronderneming van Colruyt, een gebruiksvergunning en een milieuvergunning voor de bouw en exploitatie van een aquacultuurproject. Dit project beoogt de kweek van mosselen, oesters en zeewier in zone […]

Meer work-life balance – Welke veranderingen brengt cao 162?

24-11-2022

Binnen de Nationale Arbeidsraad werd een nieuwe cao nr. 162 gesloten ter omzetting van de Europese richtlijn 2019/1158 van 20 juni 2019 over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (Work-Life-richtlijn). Wat betekent dit voor de werkgever? Werknemers kunnen voortaan een flexibele werkregeling binnen het bedrijf vragen, dit om te zorgen voor […]

Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022 bij iedere overdracht van gebouw of woning

21-11-2022

De Vlaamse Regering keurde het juridisch kader goed voor een grootschalige asbestinventariatie. Deze inventarisatie moet in kaart brengen in welke gebouwen er asbest aanwezig is zodat dit gevaarlijk materiaal veilig kan verwijderd worden. Het doel is om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Concreet wordt vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij elke “overdracht” […]

JUVENTUS’ TRADEMARK RIGHTS INFRINGED BY NFT, SAYS ROME COURT!

18-11-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Partner promotie bij Astrea

15-11-2022

We zijn verheugd en trots te mogen aankondigen dat Barbara Terriere en Ruud De Houwer binnen Astrea tot partners zijn gepromoveerd. Barbara is expert in distributie- en mededingingsrecht en heeft een specifieke ervaring in de automobielsector. Daarnaast is Barbara gespecialiseerd in zaken m.b.t. handelsagentuur, franchise, intellectuele eigendom, e-commerce, handelspraktijken, groepsaankopen, consumentenrecht, productaansprakelijkheid, gegevensbescherming en ICT-recht. […]

2023: zaterdag geen werkdag meer

24-10-2022

Of uw onderneming nu actief is op een zaterdag of niet, vanaf 2023 wordt zaterdag niet meer beschouwd als een werkdag voor de berekening van termijnen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de termijn van drie dagen binnen dewelke een ontslag om dringende reden dient te worden gegeven alsook voor de termijn van drie dagen […]

The Digital Services Act (DSA): yet another set of obligations for businesses providing services in the EU?

13-10-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Sabotage op zee: hoe veilig is de Belgische Noordzee?

12-10-2022

In de laatste week van september werd Europa opgeschrikt door lekken aan de Nordstream 1 en 2-pijpleidingen in de Oostzee (De Standaard 27/09/2022 1). Deze leidingen (tot op heden m.n. Nordstream 1) spelen een vitale rol in de gasbevoorrading van Duitsland en de Europese economie. De ernstige bezorgdheid op alle fronten over het incident, waarbij […]

Astrea has assisted Garvis in successfully closing a capital round

11-10-2022

Astrea heeft Garvis, het online en real-time AI-platform voor vraag- en voorraadplanning, bijgestaan bij het succesvol afsluiten van een kapitaalsronde waarbij de Britse investeringsfondsen Superseed en Scalebridge Capital en de Duitse groep Bosch Ventures een investering van 3,5 miljoen euro hebben gerealiseerd. Astrea is verheugd hiertoe bijgedragen te hebben. Ons team: Frédéric Verspreeuwen, Philippe Willemsens, […]

Green-branding in fashion: a trending marketing strategy.

27-09-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Commuting by bicycle. How can you encourage your employees?

09-09-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Astrea assisteert Triginta bij de verwerving van de Damiaansite

06-09-2022

Ciska Servais, Benoit Forêt en Merel Huybrechts van het team vastgoedrecht van Astrea hebben Triginta begeleid bij de verwerving van de Damiaansite, die bestaat uit een klooster met imposante kloostertuin, een voormalige drukkerij en twee traditionele panden. Triginta zal hier een divers programma realiseren waarin sociale inclusie centraal staat. Het gevarieerde aanbod omvat een nieuwe […]

Usain Bolt trademarks his lightning bolt move

24-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

4 NFT lawsuits to follow

25-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

SUMMERY IP DISCUSSIONS: SAY (GREEK) CHEESE

19-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden verplicht …

17-08-2022

Tegen 1 augustus 2022 diende de Europese Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie van 2019 omgezet te worden in het nationale recht van alle lidstaten. België is hier niet in geslaagd, maar het voorontwerp werd wel reeds goedgekeurd. Een Belgische transparantiewet zal dan ook binnenkort van toepassing worden. Wat […]

On 1st August 2022, the Belgian law transposing the European Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market n° 2019/790 was published in the Belgian Gazette.

08-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Nieuwe Hemelwaterverordening op til

28-07-2022

Op de ministerraad van 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening omtrent hemelwater goed. De huidige regelgeving van 2013 houdt volgens Vlaams minister Zuhal Demir onvoldoende rekening met de evoluties van het klimaat en de hoge verhardingsgraad in Vlaanderen. De nieuwe regelgeving heeft een groot praktisch belang voor […]

Geen contact met publiek meer nodig voor kwalificatie als persoon in contact met publiek (PCP)

26-07-2022

In de context van kredietbemiddeling zal de huidige definitie van een “persoon die in contact staat met het publiek” (“PCP”) vanaf 1 augustus 2022 worden uitgebreid. Ze zal ook bepaalde personen die niet in contact staan met het publiek omvatten. Dit is het gevolg van de Wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen […]

Akkoord bereikt omtrent Europese cryptoactiva regulering (MiCA)

11-07-2022

De markt in cryptoactiva wordt regelmatig vergeleken met het wilde westen omwille van het gebrek aan een reglementair kader. Dit staat echter op het punt te veranderen (in zekere mate) nu de Europese Raad en het Europees Parlement een provisioneel akkoord hebben bereikt omtrent de Verordening betreffende Markten in Cryptoactiva (MiCA). Het voorstel, dat dateert […]

Vlaamse Regering voortaan exclusief bevoegd voor grootschalige windprojecten

08-07-2022

Omwille van de vereiste expertise en eenvormigheid, zal vanaf 1 september 2022 enkel de Vlaamse Regering vergunningsaanvragen behandelen voor windturbines vanaf 1.500 kW. Voorheen deelde de Vlaamse Regering deze bevoegdheid met de provinciale deputaties. Met deze herverdeling wordt een eenvoudigere bevoegdheidsregeling beoogd met minder mogelijkheden tot betwistingen. Provincies zullen niet langer finaal beslissen over vergunningsdossiers […]

Een nieuwe wet auteursrechten en naburige rechten in de digitale markt

04-07-2022

De Europese Richtlijnvan 17 april 2019 inzake het auteursrecht en het naburig recht in de digitale markt (Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG), de zogenoemde DSM ( Digital Single […]

The possibility of the simplified application procedure for temporary unemployment due to corona is coming to an end

29-06-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Astrea recently advised Down2Earth Capital on its acquisition of a 50 percent stake in the rapidly growing RentalTec

24-06-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

The corona crisis: end of the aftercare phase

17-06-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Astrea werkte mee aan groen licht voor Project ONE: meest duurzame stoomkraker van Europa komt naar de Antwerpse haven

10-06-2022

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft op 7 juni in beroep de omgevingsvergunning verleend aan INEOS Olefins Belgium voor de bouw van de ethaankraker ‘Project ONE’. Het departement Omgevingsrecht van Astrea assisteerde INEOS Olefins Belgium bij de gehele aanvraag- en beroepsprocedure. De ethaankraker heeft de laagste koolstofvoetafdruk van Europa en maakt een fundamenteel verschil […]

The new Flemish Shipping Decree sets the course for a uniform shipping regime for the Flemish inland waterways and ports

01-06-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Versterking van de boscompensatieregeling op til

24-05-2022

Het ontwerp van het bosuitbreidingsdecreet werd door de Vlaamse Regering op 13 mei 2022 definitief goedgekeurd, en wordt nu door het Vlaams Parlement onder de loep genomen. Dit decreet heeft als doelstelling de uitbreiding van bossen met 4.000 ha tegen eind 2024. Om tegemoet te komen aan deze doelstelling, is het ook belangrijk om de […]

Een loonbonus toekennen in 2022? Het kan nog.

23-05-2022

De regeling van het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel of de ‘loonbonus’ maakt het mogelijk om aan de hand van duidelijk meetbare en verifieerbare collectieve doelstellingen alle werknemers – of een specifieke groep van de onderneming – op een (para)fiscaal gunstige manier te belonen. De doelstellingen moeten op voorhand vastgelegd worden in een cao of een toetredingsakte, […]

Steven De Schrijver contributed the Belgian chapter to AI, Machine Learning & Big Data 2022

20-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Dieter Veestraeten contributed the Belgian chapter to the International Comparative Legal Guide to lending & secured finance 2022

18-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Astrea recently advised TVM verzekeringen with the acquisition of VD Vision BV

17-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

The European Directive on better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules (“The Omnibus Directive”) is transposed into Belgian Law

16-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

ASTREA ADVISED PLANTYN WITH THE ACQUISITION OF UITGEVERIJ AVERBODE AND EDITIONS ERASME

12-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Block Exemption Regulation on Vertical Agreements 2022

11-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Block Exemption Regulation on Vertical Agreements 2022

11-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Update on the New Belgian Maritime Security Act

02-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Stookoliefonds Promaz – 1 april 2022

25-04-2022

Sinds 1 april 2022 is het stookoliefonds Promaz volledig operationeel. Alle eigenaars of gebruikers van een in België gelegen lekkende mazouttank die gebruikt wordt of werd voor de verwarming van gebouwen, kunnen zich beroepen op het fonds. Het fonds kan de financiering én de uitvoering van de bodemsanering op zich nemen onder een aantal voorwaarden. […]

Openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS

21-04-2022

In het kader van de stikstofproblematiek organiseert de Vlaamse overheid van 19 april tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het daarbij opgestelde ontwerp-plan-milieueffectrapport (MER) dat de effecten van de PAS op het leefmilieu in kaart brengt. De PAS heeft als doel de depositie van stikstof […]

The European Directives on Digital Content and Consumer Sales are transposed into Belgian law

30-03-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Direct marketing vanaf nu eenvoudiger bij publiek beschikbare persoonsgegevens? Zet de GBA de deur open naar een soepelere toepassing van de regels?

25-03-2022

Doorgaans wordt de GDPR beschouwd als een strak keurslijf die heel wat minder ruimte laat voor marketeers wanneer er geen toestemming (“opt-in”) van de betrokkene voorligt. Slechts in eerder uitzonderlijke omstandigheden kan de verwerkingsverantwoordelijke direct marketing verantwoorden op basis van zijn/haar “gerechtvaardigd belang”. Om zich op deze rechtsgrond te kunnen beroepen moet de verwerkingsverantwoordelijke nagaan […]

The first conservatory seizure on an nft

23-03-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Publieke raadpleging over het Strategisch Ruimteplan Antwerpen

22-03-2022

Er loopt momenteel een publieke raadpleging over het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA). Het SRA is een ruimtelijk beleidsplan dat een strategische visie en een beleidskader inhoudt die de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad Antwerpen uiteen zetten. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn. De keuzes rond […]

Barbara Terriere appointed as Country Expert Distribution Law for Belgium

21-03-2022

Dit bericht is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

De arbeidsdeal: naar een betere work-life balance. Maar wat betekent dit voor de werkgever?

11-03-2022

Recent heeft de regering knopen doorgehakt omtrent een voorontwerp van wet met tal van arbeidsmaatregelen, beter gekend in de volksmond als de “arbeidsdeal”. Deze arbeidsdeal moet de werkzaamheidsgraad in België doen stijgen van 71% naar 80%. Dit voorontwerp wordt momenteel voorgelegd aan de sociale partners. De modaliteiten van deze maatregelen kunnen dus nog veranderen. Wij […]

Vlaamse regering bereikt “krokusakkoord” en houdt vast aan streng stikstofkader

23-02-2022

De Vlaamse regering heeft vannacht een akkoord bereikt over de bouwshift (of betonstop) en de stikstofkwestie. In het bereikte krokusakkoord houdt de Vlaamse regering vast aan de strengere stikstofnormen die werden geïntroduceerd in de ministeriële instructie van 2 mei 2021. Concreet betekent dit dat de impact van de ammoniakuitstoot van de veeteelt en mestverwerking op […]

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

17-02-2022

Sinds 1 januari 2022 geldt er een renovatieverplichting (na eigendomsoverdracht) voor elk niet-residentieel onroerend goed in Vlaanderen. Men hoopt hiermee tegen 2050 de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch te reduceren, en zo de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 een handje te helpen. Uit cijfers blijkt dat wel 28% van de CO2-uitstoot afkomstig is van versleten daken en […]

The European Commission eases its position on « dual distribution »

14-02-2022

Dit bericht is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Adapting the EU liability regime to the digital age and artificial intelligence

10-02-2022

Dit bericht is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

NFT, the new hype. What about intellectual property rights?

09-02-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Standaardwerk verschenen over de nieuwe Belgische wetgeving rond ‘pré-pack’ reorganisaties en ‘pre-insolvency’

07-02-2022

Er is een standaardwerk verschenen over de nieuwe Belgische wetgeving rond “pré-pack” reorganisaties en “pre-insolvency”. Het boek is een uitgave in het Frans en bevat een belangrijk rechtsvergelijkend hoofdstuk waarin de situatie in andere Europese landen wordt geanalyseerd. Astrea-partner Louis Verstraeten heeft samen met twee Nederlandse correspondenten Sergei Parijs en Henk Ligtenbarg het deel over […]

Belgium further regulates crypto exchanges and wallet providers, while banning non-EEA ones

03-02-2022

Dit bericht is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Belgian DPA determines serious GDPR breaches in IAB Europe’s Transparency & Consent Framework (TCF)

03-02-2022

Dit bericht is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Transfers of personal data under scrutiny: can we still transfer data outside of the EU?

02-02-2022

Dit bericht is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Nieuwe (vijfde) druk van het boek “Vastgoed & de complexe papierwinkel: wat u zeker niet mag vergeten!” beschikbaar

25-01-2022

De nieuwe (vijfde) druk van het boek “Vastgoed & de complexe papierwinkel: wat u zeker niet mag vergeten!” is beschikbaar. Het boek is geschreven door Ciska Servais, Merel Huybrechts, Yannick Ballon, Matthias Helsen, Benoit Forêt & Jonas Deckers en biedt een overzicht van de attesten die nodig zijn bij verkoop of verhuur in de drie […]

Wijziging van de Wet op de Betalingsachterstand – verstrenging van de contractuele betalingstermijn

28-01-2022

De Wet Betalingsachterstand regelt reeds sinds 2002 handelstransacties tussen ondernemingen en heeft als doel uw onderneming te beschermen tegen wanbetaling door (professionele) klanten. Deze wet legde de wettelijke basis voor de interestvoet in B2B-relaties alsook de betalingstermijn indien deze niet conventioneel, zoals via algemene voorwaarden, werd bepaald. Naar aanleiding van haar 20e verjaardag werden er […]

Deputatie verleent omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van Project One

04-01-2022

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft een omgevingsvergunning verleend aan Ineos Olefins Belgium voor de bouw en exploitatie van Project ONE in de Antwerpse haven. In uitvoering van deze omgevingsvergunning zal Ineos Olefins Belgium de meest milieuvriendelijke ethaankraker op de Europese markt brengen. De ethaankraker zal ethaan omzetten in ethyleen, een basisgrondstof in de […]

Astrea verdedigt met succes het marien ruimtelijk plan 2020-2026 voor de Belgische zeegebieden

13-12-2021

Het marien ruimtelijk plan beslaat een oppervlakte van ca. 3.500 km² en biedt de juridische basis voor de uitoefening van verschillende activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee, zoals havenontwikkeling, zeewering, energie, zeevisserij, wetenschappelijk onderzoek, enz. Astrea stond de Belgische Staat bij inzake twee beroepen tot nietigverklaring die gericht waren tegen het koninklijk besluit […]

Astrea staat u graag bij om u bij de elektronische oprichting van uw vennootschap te adviseren

26-11-2021

De maatschappij digitaliseert dezer dagen continu en op alle vlakken. Ook het vennootschapsrecht blijft op dit vlak niet achterop. Sinds 1 augustus van dit jaar is het immers mogelijk om elektronisch een vennootschap op te richten. Principes Reeds in 2019 stelden het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in hun richtlijn van […]

Benoit Forêt publiceert in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

16-11-2021

Benoit Forêt van Astrea’s team omgevingsrecht publiceerde een artikel in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw dat ingaat op de integratie van gemeentelijke en gewestelijke rooilijnplannen in ruimtelijke uitvoeringsplannen en projectbesluiten. Dit artikel gaat dieper in op de mogelijkheden die de bestaande wetgeving biedt om rooilijnplannen in deze ruimtelijke processen te integreren, en omschrijft […]

Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt gebruik van haar nieuwe verruimde bevoegdheid tot indeplaatsstelling

16-11-2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen beschikt al sinds enkele jaren over de mogelijkheid om haar eigen uitspraak in de plaats te stellen van de beslissing van de vergunningverlenende overheid wanneer hij de aangevochten vergunningsbeslissing vernietigt op grond van een zuiver gebonden bevoegdheid. Het gaat bv. om een geval waarbij de bestreden beslissing een vergunning verleend heeft […]

Het Vlaams Gemeentewegendecreet doorstaat grotendeels de toets van het Grondwettelijk Hof

19-10-2021

Op 7 oktober sprak het Grondwettelijk Hof zich deels positief uit over het decreet van het Vlaamse Gewest van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. Het Hof verwierp vrijwel alle beroepen tegen het decreet, met uitzondering van het beroep tegen de bepaling die betrekking heeft op de verplaatsing van gemeentewegen. Het Gemeentewegendecreet voert een uniform […]

Astrea tekent present op de studie- en netwerkmissie Dubai & Abu Dhabi

18-10-2021

Ciska Servais, partner en hoofd van Astrea’s Vastgoed & Omgevingsrecht team, zal Astrea vertegenwoordigen op de exclusieve, zakelijke netwerkmissie naar Dubai en Abu Dhabi onder leiding van ondernemingsorganisatie VOKA, waar zij al enkele jaren begeesterd lid van is. Ciska zal een bezoek brengen aan de eerste wereldtentoonstelling die plaatsvindt in de Arabische wereld. Een primeur […]

Strengere havenbeveiliging in de Belgische zeehavens aangekondigd

06-10-2021

Het Belgisch Scheepvaartwetboek, van toepassing sedert september 2020, regelt onder hoofdstuk 2.5.2 aan welke vereisten havens en havenfaciliteiten (zoals commercieel uitgebate terminals) dienen te voldoen op vlak van maritieme beveiliging. Elke havenfaciliteit dient onder meer een veiligheidsbeambte aan te stellen en dient een veiligheidsplan op te stellen, dat ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan […]

Herstelpakket voor kapitaalmarkten

21-10-2021

De COVID-19-pandemie heeft naast de gevolgen voor mensen, bedrijven en gezondheidszorgstelsels, ook gevolgen voor economieën en financiële stelsels van de Europese lidstaten. Volgens de Europese Commissie zullen liquiditeit en de toegang tot financiering knelpunten blijven na de COVID-19-pandemie. Het herstel van de zware economische schok noopt tot beperkte maar gerichte wijzigingen in Europese wetgeving inzake […]

De gerechtelijke reorganisatie procedure met collectief akkoord van ASIT BIOTECH is in overeenstemming met het staatssteunrecht

28-09-2021

In een principearrest van 14 september 2021 heeft het Hof van beroep van Luik zich uitgesproken over de verhouding tussen het insolventierecht en het staatssteunrecht. Het Waals Gewest, dat steun voor onderzoek had verleend aan ASIT BIOTECH in de vorm van terugbetaalbare voorschotten, verzette zich tegen de homologatie van een reorganisatieplan dat voor haar in […]

Nicolas Michiels levert bijdrage aan het boek “Kredieten voor consumenten”

27-09-2021

Astrea’s banking & finance associate Nicolas Michiels heeft een bijdrage geleverd aan het boek “Kredieten voor consumenten” (Intersentia), dat op 30 oktober 2021 zal worden gepubliceerd. Dit boek zet alle juridische regels rond kredieten op een verstaanbare en eenvoudige manier uiteen zodat het ook toegankelijk is voor niet- professionelen. Het omvat een praktijkgerichte benadering op […]

Nicolas Michiels contributes to the book “Kredieten voor Consumenten”

27-09-2021

Astrea’s banking & finance associate Nicolas Michiels has made a contribution to the book “Kredieten voor consumenten” (Intersentia), which will be published on 30 October 2021. This book sets out all the legal rules concerning credit in an easy-to-understand and straightforward manner making it also accessible to non-professionals. It includes a practice-oriented approach to the […]

Vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ én omgevingsvergunning Sigmawerken

21-09-2021

Ciska Servais en Benoit Forêt van het omgevingsrecht-team van Astrea vertegenwoordigden de eigenaar van het beschermde kasteel Ringenhof in Lier in een procedure bij de Raad van State tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’, dat opgemaakt werd in uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan en als doel heeft om het nabijgelegen, bestaande overstromingsgebied om te […]

Decreetswijziging verstrengt belang bij middel voor bestuursrechtscolleges

20-09-2021

Op 21 mei 2021 keurde het Vlaams Parlement een decreet tot wijziging van het DBRC-decreet van 4 april 2014 goed dat verandering brengt in beroepsprocedures voor bestuursrechtscolleges in Vlaanderen, zoals de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze decreetswijziging heeft als doel de beroepsprocedure te vereenvoudigen, te versnellen en finaal efficiënter te maken, maar dreigt de toegang tot […]

Het einde van de London Interbank Offered Rate (LIBOR)

10-09-2021

De LIBOR en soortgelijke rentes zullen vanaf 1 januari 2022 uit beeld verdwijnen en door risicovrije rentetarieven (RFR’s) worden vervangen. De LIBOR is verweven met de interbancaire geldmarkt, dit is de markt waarop banken aan elkaar lenen, maar ook met financiële transacties die een onderliggende waarde van meer dan 300 biljoen dollar hebben. Deze rentevoet […]

Hervorming van het Belgische goederenrecht: wat is nieuw?

09-09-2021

Inleiding “Vanaf 1 september 2021 mag je voor bepaalde zaken de tuin van je buur betreden” was enkele dagen geleden een geruchtmakende krantenkop in onze media. Deze nieuwe regel (die zeker moet genuanceerd worden) maakt deel uit van het hervormde goederenrecht, dat in werking is getreden op 1 september 2021. De hervorming beoogt, onder meer, […]

Stikstofarrest herbevestigd

19-08-2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in een schorsingsarrest van 12 augustus 2021 (RvVb-S-2021-1254) een omgevingsvergunning voor de bouw en uitbating van een tomatenkwekerij in Hoogstraten geschorst, en heeft haar eerdere rechtspraak uit het zgn. “stikstofarrest” herbevestigd.  Dit arrest heeft betrekking op een omgevingsvergunning die op 5 december 2020 door de bevoegde Vlaamse minister verleend werd […]

Vacancy – Vacature voor een Stagiair Handelsrecht en Insolventierecht

23-07-2021

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een stagiair met 1 tot 3 jaar ervaring in het handelsrecht en het insolventierecht. We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, opleidingsmogelijkheden […]

Lening op interest of kredietopening?

22-07-2021

In een arrest van 14 juni 2021 heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw uitgesproken over de kwalificatie van een overeenkomst als kredietopening dan wel een lening op interest. De kwalificatie is onder meer van belang voor de bepaling van de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. Een wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding die verschuldigd is bij vervroegde […]

Hoofddoekenverbod op het werk: neutraliteit of discriminatie …?

12-07-2021

Een recent Brussels vonnis over het hoofddoekenverbod heeft heel wat weerklank gekregen in de pers en heeft geleid tot aan aantal politieke discussies. Voor heel wat ondernemingen zal nu opnieuw de vraag rijzen of een neutraliteitsbeleid voortaan nog toegelaten is? In het vonnis van 3 mei 2021 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel werd de […]

Vacancy – Vacature voor Stagiair/Medewerker Omgevingsrecht

05-07-2021

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar stagiairs en/of medewerkers met een interesse, opleiding en/of ervaring in het omgevingsrecht. We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, opleidingsmogelijkheden en gepersonaliseerde […]

Vacancy – Vacature voor een Stagiair Handelsrecht

22-06-2021

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een stagiair met 1 tot 2 jaar ervaring in het handelsrecht. We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, opleidingsmogelijkheden en gepersonaliseerde bijstand […]

Vacature voor medewerker Vennootschapsrecht

18-05-2021

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een medewerker met 4 tot 6 jaar ervaring in het vennootschapsrecht. Uw carrière bij Astrea: We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, […]

Vacature voor Stagiair Vennootschapsrecht

18-05-2021

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een stagiair in het vennootschapsrecht met 1 tot 3 jaar ervaring. Uw carrière bij Astrea: We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, […]

Misbruik van machtspositie door Peugeot Oostenrijk

30-03-2021

Op 17 februari 2021 heeft het Oostenrijkse Hooggerechtshof een uitspraak gedaan in een zaak die opgestart was door een Oostenrijkse dealer “Buechl” tegen de Oostenrijkse invoerder Peugeot. Deze dealer had in 2018 een procedure gestart wegens het commercieel beleid van Peugeot, dat op vele punten “abusief” zou zijn t.a.v. de dealers, die economisch afhankelijk zouden […]

Insolventierecht hervormd: drempel gerechtelijke reorganisatie verlaagd!

16-03-2021

In de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 maart 2021 stemde de Kamer een hervorming van het insolventierecht goed. Deze hervorming komt er naar aanleiding van de Coronapandemie en heeft als doel de gevreesde faillissementengolf te vermijden. Tot nu konden ondernemingen genieten van twee tijdelijke moratoria en een terughoudende overheid die niet dagvaardde in […]

Een tweede moratorium op faillissementen vanaf 24 December 2020

24-12-2020

Bij Wet* wordt een tweede moratorium op het uitspreken van faillissementen van kracht vanaf 24 December 2020 tot en met 31 Januari 2021, zij het met beperkingen en voorwaarden.   In het voorjaar werd een eerste moratorium afgekondigd om een faillissementsgolf te vermijden, wat vooral door de flankerende maatregelen met betrekking tot de schuldvorderingen van […]